Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Przedsiębiorcze kobiety z Radomska przeszkolone

Przedsiębiorcze kobiety z Radomska przeszkolone

Szko­le­nie „Przed­się­bior­czość kobiet 45+”, które odbyło się 1 grud­nia, w Radom­sku roz­po­częło cykl bez­płat­nych warsz­ta­tów, orga­ni­zo­wa­nych przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Europejskiego.

Sobot­nie spo­tka­nie podob­nie, jak te orga­ni­zo­wane wio­sną w Łodzi i woje­wódz­twie, cie­szyło się ogrom­nym zain­te­re­so­wa­niem kobiet, które nie mają pracy i pla­nują otwo­rzyć dzia­łal­ność gospo­dar­czą. Pod­czas szko­le­nia uczest­niczki uzy­skały mię­dzy innymi infor­ma­cje, w jaki spo­sób uru­cho­mić i pro­wa­dzić wła­sną firmę, jak przy­go­to­wać biz­ne­splan oraz gdzie i w jakiej wyso­ko­ści można zdo­być fun­du­sze na roz­po­czę­cie, a póź­niej pro­wa­dze­nie tej działalności.

Dowie­działy się  także o moż­li­wo­ściach zakła­da­nia przez osoby bez­ro­botne spół­dzielni socjal­nych czyli spo­sobu ich two­rze­nia, pro­wa­dze­nia oraz źró­deł finansowania.

Na zakoń­cze­nie Panie zada­wały sze­reg pytań, które zro­dziły się pod­czas warsz­ta­tów. Kilka pań już przy­szło na szko­le­nie z pomy­słami na wła­sną firmę i wyko­rzy­stało sobot­nie spo­tka­nie, aby zadać kon­kretne pyta­nia, a także podzie­lić się swo­imi oba­wami i wąt­pli­wo­ściami. Pro­wa­dząca warsz­taty Ilona Orczy­kow­ska słu­żyła fachową radą i pod­po­wie­działa naj­lep­sze - dla zain­te­re­so­wa­nych - rozwiązania.

Kolejne szko­le­nia z tego cyklu odbędą się w Głow­nie 7 grud­nia 2012 roku i  dzień póź­niej w Wie­lu­niu. Nato­miast 10 stycz­nia 2013 roku, w Skierniewicach.

1 grud­nia 2012 r.

 

Scroll To Top