Home / Z regionu / Kolejny dzień akcji „Jedź z głową w kasku”

Kolejny dzień akcji „Jedź z głową w kasku”

Kolejny dzień akcji „Jedź z głową w kasku”

Trze­cio­kla­si­ści ze szkół pod­sta­wo­wych w Lubian­ko­wie i Dobrej dołą­czyli do akcji „Jedź z głową w kasku” orga­ni­zo­wa­nej przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi.

Akcja służy pro­mo­wa­niu zasad bez­piecz­nej jazdy na rowe­rze wśród naj­młod­szych uczest­ni­ków ruchu dro­go­wego. Ucznio­wie, któ­rzy dzi­siaj w niej uczest­ni­czyli, wzięli udział w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych pro­wa­dzo­nych przez poli­cjanta z Wydziału Ruchu Dro­go­wego KW Poli­cji w Łodzi. Na ich zakoń­cze­nie otrzy­mali od poseł Skrzy­dlew­skiej kaski rowe­rowe.

26 marca 2014

 

Scroll To Top