Home / Z regionu / Kolejny dzień akcji „Jedź z głową … w kasku”

Kolejny dzień akcji „Jedź z głową … w kasku”

Kolejny dzień akcji „Jedź z głową … w kasku”

„Raz, dwa, trzy, cztery, wsia­damy na rowery, o bez­pie­czeń­stwo dbamy i kaski zakła­damy” takie hasło spe­cjal­nie z oka­zji udziału w akcji „Jedź z głową … w kasku” przy­go­to­wali trze­cio­kla­si­ści ze Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 202 w Łodzi. Razem z uczniami SP nr 139 w Łodzi dołą­czyli dzi­siaj do akcji.

„Jedź z głową … w kasku” to akcja orga­ni­zo­wana przez Joannę Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, wspól­nie z Komendą Woje­wódzką Poli­cji w Łodzi. Ma na celu pro­pa­go­wa­nie wśród trze­cio­kla­si­stów bez­pie­czeń­stwa w ruchu dro­go­wych oraz zachęca ich do uży­wa­nia pod­czas jazdy na rowe­rze kasków ochron­nych. Ucznio­wie uczest­ni­czą w zaję­ciach edu­ka­cyj­nych pro­wa­dzo­nych przez funk­cjo­na­riu­szy z KW Poli­cji w Łodzi oraz otrzy­mują spe­cjal­nie dla nich przy­go­to­wane kaski rowe­rowe, ufun­do­wane przez poseł Joannę Skrzy­dlew­ską.

17 marca 2014

Kolejny dzień akcji „Jedź z głową … w kasku”Kolejny dzień akcji „Jedź z głową … w kasku”

Scroll To Top