Home / Z parlamentu / Komisje Parlamentu Europejskiego / Komisje Parlamentu Europejskiego

Komisje Parlamentu Europejskiego

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska pra­cuje w trzech komi­sjach parlamentarnych:

- Komi­sji Zatrud­nie­nia i Spraw Socjalnych

- Komi­sji Praw Kobiet i Równouprawnienia,

- Komi­sji Kul­tury i Edukacji.

Komi­sja Zatrud­nie­nia i Spraw Socjal­nych ma upraw­nie­nia w zakresie:

 1. 1. poli­tyki zatrud­nie­nia i wszel­kich aspek­tów poli­tyki spo­łecz­nej, takich jak warunki pracy, ubez­pie­cze­nia spo­łeczne i ochrona socjalna;
 2. 2. środ­ków mają­cych na celu ochronę zdro­wia i zapew­nie­nie bez­pie­czeń­stwa w miej­scu pracy;
 3. 3. Euro­pej­skiego Fun­du­szu Społecznego;
 4. 4. poli­tyki szko­leń zawo­do­wych, w tym także pod­no­sze­nia kwa­li­fi­ka­cji zawodowych;
 5. 5. swo­bod­nego prze­pływu pra­cow­ni­ków i emerytów;
 6. 6. dia­logu społecznego;
 7. 7. wszel­kich form dys­kry­mi­na­cji w miej­scu pracy i na rynku pracy, z wyjąt­kiem dys­kry­mi­na­cji ze względu na płeć;
 8. 8. sto­sun­ków z:
  • - Euro­pej­skim Cen­trum Roz­woju Kształ­ce­nia Zawo­do­wego Cedefop,
  • - Euro­pej­ską Fun­da­cją na rzecz Poprawy Warun­ków Życia i Pracy,
  • - Euro­pej­ską Fun­da­cją ds. Kształcenia,
  • - Euro­pej­ską Agen­cją ds. Bez­pie­czeń­stwa i Higieny Pracy;
  • - oraz sto­sun­ków z innymi wła­ści­wymi orga­nami UE i orga­ni­za­cjami międzynarodowymi.

Komi­sja Praw Kobiet i Rów­no­upraw­nie­nia ma upraw­nie­nia w zakresie:

 1. 1. defi­nio­wa­nia, pro­mo­wa­nia i ochrony praw kobiet w Unii oraz środ­ków wspól­no­to­wych w tym zakresie;
 2. 2. pro­mo­wa­nia praw kobiet w kra­jach trzecich;
 3. 3. poli­tyki rów­nych szans, w tym rów­no­ści mię­dzy kobie­tami i męż­czy­znami w dostę­pie do rynku pracy i w spo­so­bie trak­to­wa­nia w pracy;
 4. 4. likwi­da­cji wszel­kich form dys­kry­mi­na­cji ze względu na płeć;
 5. 5. reali­za­cji i dal­szego roz­wi­ja­nia zasady rów­no­ści szans (main­stre­aming) we wszyst­kich sektorach;
 6. 6. nad­zo­ro­wa­nia oraz reali­za­cji umów i kon­wen­cji mię­dzy­na­ro­do­wych doty­czą­cych praw kobiet;
 7. 7. poli­tyki infor­ma­cyj­nej doty­czą­cej kobiet.

Komi­sja Kul­tury i Edu­ka­cji ma upraw­nie­nia w zakresie:

 1. 1. aspek­tów kul­tu­ral­nych Unii Euro­pej­skiej, a zwłaszcza:
  1. a) pogłę­bia­nia wie­dzy oraz upo­wszech­nia­nia kultury,
  2. b) ochrony i pro­mo­wa­nia róż­no­rod­no­ści kul­tu­ro­wej i językowej,
  3. c) zacho­wa­nia i ochrony dzie­dzic­twa kul­tu­ral­nego, wymiany kul­tu­ral­nej i twór­czo­ści artystycznej,
 2. 2. poli­tyki edu­ka­cyj­nej Unii, w tym także euro­pej­skiego szkol­nic­twa wyż­szego, wspie­ra­nia sys­temu szkół euro­pej­skich i kształ­ce­nia ustawicznego,
 3. 3. poli­tyki audio­wi­zu­al­nej oraz kul­tu­ral­nych i edu­ka­cyj­nych aspek­tów spo­łe­czeń­stwa informacyjnego,
 4. 4. poli­tyki doty­czą­cej mło­dzieży oraz roz­woju poli­tyki w zakre­sie sportu, wypo­czynku i rozrywki,
 5. 5. poli­tyki infor­ma­cyj­nej i środ­ków przekazu,
 6. 6. współ­pracy z kra­jami trze­cimi w obsza­rze sportu i edu­ka­cji oraz sto­sun­ków z wła­ści­wymi orga­ni­za­cjami i insty­tu­cjami międzynarodowymi.
Scroll To Top