Home / Galerie zdjęć / Kongres Europejskiej Partii Ludowej [Zdjęcia]

Kongres Europejskiej Partii Ludowej [Zdjęcia]

W Dubli­nie, sto­licy Irlan­dii, w dniach 6 i 7 marca odbył się kon­gres Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej. Przy­je­chali na niego dele­gaci z 39 państw Europy, nale­żący do 73 cen­tro­wych i cen­tro­pra­wi­co­wych ugru­po­wań zrze­szo­nych w EPL. Pol­skę repre­zen­to­wało 57 dele­ga­tów z Plat­formy Oby­wa­tel­skiej i PSL, wśród nich była poseł Joanna Skrzydlewska.

Kongres Europejskiej Partii Ludowej

Kon­gres Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej w Dublinie

W pierw­szym dniu kon­gresu wybrano nowego prze­wod­ni­czą­cego. Został nim Joseph Daul spra­wu­jący tę funk­cję po nagłej śmierci dotych­cza­so­wego prze­wod­ni­czą­cego EPL Wil­frieda Mar­tensa. Dele­gaci dys­ku­to­wali także nad mani­fe­stem wybor­czym EPL oraz pro­gra­mem dzia­ła­nia par­tii na lata 2014-2019. Ogromne zain­te­re­so­wa­nie wszyst­kich obec­nych na kon­gre­sie wzbu­dziło wystą­pie­nie Julii Tymo­szenko, byłej pre­mier Ukra­iny oraz Wita­lija Kliczko lidera par­tii Udar. W swo­ich wystą­pie­niach ape­lo­wali oni o zde­cy­do­wane kroki Unii Euro­pej­skiej w spra­wie Ukra­iny, która jak to ujęła Tymo­szenko stała się celem mili­tar­nej inwa­zji, okrut­nego i agre­syw­nego najazdu. Dele­gaci minutą ciszy uczcili pamięć Ukra­iń­ców, któ­rzy zgi­nęli w obro­nie swo­jej flagi i fagi Unii Euro­pej­skiej. Jak powie­dział prze­wod­ni­czący Joseph Daul nigdy nie zaak­cep­tu­jemy takiej agre­sji. We wszyst­kich prze­mo­wach, zarówno w pierw­szym jak i dru­gim dniu kon­gresu, zabie­ra­jący głos wyra­żali swoją łącz­ność z Ukrainą.

Dele­gaci zwra­cali uwagę na to, iż kon­gres w Dubli­nie odbywa się przed wybo­rami do Par­la­mentu Euro­pej­skiego i jest histo­ryczny dla­tego, że par­tia pierw­szy raz wybie­rze swo­jego kan­dy­data na prze­wod­ni­czą­cego Komi­sji Euro­pej­skiej. Jego wybór odbył się w dru­gim dniu kon­gresu. O wybór ubie­gał się Jean-Claude Junc­ker, były wie­lo­letni pre­mier Luk­sem­burga oraz Michel Bar­nier, fran­cu­ski poli­tyk, mię­dzy innymi były mini­ster spraw zagra­nicz­nych. W taj­nym gło­so­wa­niu na kan­dy­data na prze­wod­ni­czą­cego Komi­sji Euro­pej­skiej 382 gło­sami wybrano Jeana-Clauda Junc­kera. W swoim wystą­pie­niu wybor­czym zwró­cił uwagę na potrzebę wzmoc­nie­nia małych i śred­nich przed­się­biorstw i nie obcią­ża­nie ich nad­mia­rem prze­pi­sów. Mówił o potrze­bie two­rze­nia nowych miejsc pracy oraz koniecz­no­ści odtwo­rze­nia spo­łecz­nej gospo­darki ryn­ko­wej. Powie­dział też, że zbyt wiele Europy w dro­bia­zgach zabija Europę w wiel­kim wymiarze.

W dru­gim dniu kon­gresu swoje wystą­pie­nia do dele­ga­tów skie­ro­wali obecni na nim sze­fo­wie rzą­dów. Prze­ma­wiał mię­dzy innymi Donald Tusk, pre­mier RP, który zwró­cił uwagę na to, że wiary w Europę potrze­bują nie tylko Ukra­ińcy i oby­wa­tele Europy, ale cały świat. Zaś wobec kon­fron­ta­cji na Ukra­inie Europa poka­zała, że jest wspól­notą i takiej wiary nam potrzeba. Do dele­ga­tów prze­mó­wiła też Angela Mer­kel, kanc­lerz Nie­miec, a także pre­mie­rzy Hisz­pa­nii, Łotwy, Por­tu­ga­lii, Gre­cji, Irlan­dii. Wystą­pie­nie na kon­gre­sie miał także lider zespołu U2, BONO, który stwier­dził, że kocha Europę oraz jej osią­gnię­cia i widzi ją jako wspól­notę, któ­rej człon­ko­wie niosą sobie wza­jemną pomoc. Zwró­cił też uwagę na to, że Europa zaczyna się od każ­dego z nas.

7 marca 2014

Scroll To Top