Home / Z polityki / Koniec 10-letniego sporu o polskie pielęgniarki

Koniec 10-letniego sporu o polskie pielęgniarki

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­jął dziś klu­czową dla rynku wewnętrz­nego dyrek­tywę, dzięki któ­rej uzna­wa­nie kwa­li­fi­ka­cji w Unii Euro­pej­skiej, sta­nie się prost­sze i szyb­sze. Nowe prze­pisy mają ogromne zna­cze­nie dla pol­skich pie­lę­gnia­rek i położ­nych, ponie­waż wpro­wa­dzają auto­ma­tyczne uzna­wa­nie kwa­li­fi­ka­cji zawo­do­wych m.in. pol­skich pielęgniarek.

PE przyjął dyrektywę. Kwalifikacje polskich pielęgniarek będą uznawane automatycznie,

Kwa­li­fi­ka­cje pol­skich pie­lę­gnia­rek będą uzna­wane automatycznie,

- Zabie­ga­li­śmy o to od 2005 roku, cie­szę się, że te zapisy zostały przy­jęte – powie­działa euro­po­słanka Mał­go­rzata Handz­lik - Uwzględ­niono w nich pol­skie poprawki, dzięki któ­rym kwa­li­fi­ka­cje zawo­dowe wszyst­kich pol­skich pie­lę­gnia­rek i położ­nych, będą uzna­wane na takich samych zasa­dach, jak innych pie­lę­gnia­rek w Unii Euro­pej­skiej. Doty­czy to absol­wen­tek liceów medycz­nych czy stu­dium medycz­nego, które sta­no­wią ponad 70 pro­cent czyn­nych zawo­dowo pol­skich pielęgniarek.

Róża Thun dodała, iż dyrek­tywa ta, znacz­nie uła­twi mobil­ność oby­wa­teli i podej­mo­wa­nie pracy zagra­nicą, szcze­gól­nie czasowej.

- Dzięki euro­pej­skiej kar­cie zawo­do­wej, zała­twie­nie wszyst­kich for­mal­no­ści będzie dużo łatwiej­sze i co naj­mniej dwa razy szyb­sze niż do tej pory – wyja­śniła Róża Thun. - Będzie można ją wyro­bić jesz­cze przed wyjaz­dem, a dzięki sko­rzy­sta­niu z elek­tro­nicz­nego sys­temu wymiany infor­ma­cji pomię­dzy kra­jami człon­kow­skimi, cały pro­ces uzna­wa­nia kwa­li­fi­ka­cji prze­bie­gnie bar­dzo szybko.

Przy­jęta dziś dyrek­tywa, to odpo­wiedź na potrzeby państw Unii, w któ­rych wystę­puje rosnący nie­do­bór wykwa­li­fi­ko­wa­nej siły robo­czej, szcze­gól­nie w służ­bie zdro­wia, w sek­to­rze edu­ka­cji, a także w sek­to­rach roz­wi­ja­ją­cych się, jak budow­nic­two lub usługi dla przed­się­biorstw. Doku­ment prze­wi­duje m.in. dobro­wolne wpro­wa­dze­nie Euro­pej­skiej Karty Zawo­do­wej dla nie­któ­rych pro­fe­sji i umoż­li­wie­nie wyko­ny­wa­nia zawodu w innym pań­stwie członkowskim.

09 paź­dzier­nika 2013

Scroll To Top