Home / Z regionu / Minus 13 stopni w szpitalu im. Pirogowa. A pacjenci? Zadowoleni!

Minus 13 stopni w szpitalu im. Pirogowa. A pacjenci? Zadowoleni!

Pacjenci łódz­kiego szpi­tala im. Piro­gowa mogą już korzy­stać ze świeżo wyre­mon­to­wa­nych pomiesz­czeń poradni kar­dio­lo­gicz­nej oraz poradni noc­nej i świą­tecz­nej opieki zdro­wot­nej. Otwo­rzyła je w ponie­dzia­łek Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek zarządu Woje­wódz­twa Łódzkiego.

Otwarcie Joanna Skrzydlewska_4

Koniec ze scho­dami (miały 13 stopni) i moco­wa­niem się z cięż­kimi drzwiami. Dzięki prze­pro­wadzce poradni kar­dio­lo­gicz­nej z zabyt­ko­wych pomiesz­czeń pała­cyku Leo Pli­hala (ich adap­ta­cja oka­zała się nie­moż­liwa), 8 tys. pacjen­tów z zachod­niej czę­ści Łodzi, korzy­sta­ją­cych z porad w ośrodku szpi­tal­nym im. Madu­ro­wi­cza, ma tu naresz­cie nor­malne warunki leczenia.

Ośro­dek wcho­dzi w skład Woje­wódz­kiego Szpi­tala Spe­cja­li­stycz­nego im. M. Piro­gowa. To jeden z waż­niej­szych ele­men­tów sys­temu opieki zdro­wot­nej w woje­wódz­twie. Szpi­tal dys­po­nuje 560 łóż­kami, rocz­nie udziela pomocy nie­mal 13 tysiącom pacjen­tów. Pra­cuje tu 177 leka­rzy, 355 pie­lę­gnia­rek i 187 położnych.

Szpi­tal ma sie­dem oddzia­łów: cho­rób wewnętrz­nych, ane­ste­zjo­lo­gii i inten­syw­nej tera­pii, laryn­go­lo­gii, chi­rur­gii ogól­nej i naczy­nio­wej, uro­lo­gii i trans­plan­ta­cji nerek, gine­ko­lo­gii kli­nicz­nej, ane­ste­zjo­lo­gii kli­nicz­nej, neo­na­to­lo­gii i inten­syw­nej tera­pii nowo­rodka. (pt)

Scroll To Top