Home / Z regionu / Konkurs „Kraje zjednoczonej Europy” rozstrzygnięty

Konkurs „Kraje zjednoczonej Europy” rozstrzygnięty

Konkurs „Kraje zjednoczonej Europy”

Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego była gościem Gim­na­zjum nr 7 w Toma­szo­wie Mazo­wiec­kim. Wzięła udział w pod­su­mo­wa­niu kon­kursu „Kraje zjed­no­czo­nej Europy” zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Szkolny Klub Euro­pej­ski „Eurotom”.

Konkurs „Kraje zjednoczonej Europy” Kon­kurs służy upo­wszech­nia­niu wie­dzy o Unii Euro­pej­skiej. Od kilku lat patro­nat hono­rowy nad nim spra­wuje  poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, która fun­duje rów­nież nagrody dla jego lau­re­atów. W kon­kur­sie uczest­ni­czyli ucznio­wie ze wszyst­kich toma­szow­skich gim­na­zjów, któ­rzy wyka­zali się dużą wie­dzą zwią­zaną z zagad­nie­niami z zakresu histo­rii, poli­tyki, geo­gra­fii i kultury.

Dyrek­tor Gim­na­zjum nr 7, Marek Parada wita­jąc poseł Skrzy­dlew­ską  przy­po­mniał, że już po raz czwarty gościła w „sió­demce”, a dwa lata temu otrzy­mała tytuł hono­ro­wego członka klubu „Euro­tom”.  Joanna Skrzy­dlew­ska przy­bli­żyła toma­szow­skiej mło­dzieży, w jaki spo­sób funk­cjo­nuje Par­la­ment Euro­pej­ski, jaki ma wpływ na życie Pola­ków i Euro­pej­czy­ków oraz, jakie zada­nia  i obo­wiązki spo­czy­wają na euro­po­słach. Podzie­liła się doświad­cze­niami ze swo­jej pracy w Bruk­seli i Stras­burgu. Odpo­wie­działa na pyta­nia mło­dzieży, mię­dzy innymi zwią­zane z dra­ma­tycz­nymi wyda­rze­niami, które roz­gry­wają się na Ukrainie.

Naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nym momen­tem spo­tka­nia było wrę­cze­nie nagród lau­re­atom kon­kursu „Kraje zjed­no­czo­nej Europy”. I miej­sce zdo­był Filip Kości­sty (Gim. nr 7), przed Agnieszką Gogól (Gim. nr 3) i Fili­pem Macudą (Gim. nr 7). Wyróż­nie­nia otrzy­mali: Alek­san­dra Cabała i Damian Płó­cien­nik (Gim. nr 3) oraz Mate­usz Woź­niak (Gim. nr 7).Oprócz nagród głów­nych ( mię­dzy innymi: tablet, e- book, odtwa­rzacz MP 4), poseł Skrzy­dlew­ska przy­go­to­wała rów­nież nagrody rze­czowe dla wszyst­kich uczest­ni­ków kon­kursu.
W trak­cie pod­su­mo­wa­nia swoje talenty arty­styczne zapre­zen­to­wali ucznio­wie Gim­na­zjum nr 7. Zaśpie­wał Adam Wią­czek oraz chór szkolny pod kie­run­kiem Agnieszki Bie­niek, a zdol­no­ści w tańcu hip- hop zapre­zen­to­wały: Nata­lia Gajew­ska  i Wik­to­ria Kępa.

Na zakoń­cze­nie spo­tka­nia dyrek­tor Gim­na­zjum podzię­ko­wał poseł Joan­nie Skrzy­dlew­skiej za dotych­cza­sową współ­pracę z „sió­demką” oraz cie­kawe i inspi­ru­jące spo­tka­nia z toma­szow­ską młodzieżą.

19 marca 2014

Scroll To Top