Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Konkurs w Górkach Dużych

Konkurs w Górkach Dużych

W dniu dzi­siej­szym w Szkole Pod­sta­wo­wej im. F. Kuja­wiń­skiego w Gór­kach Dużych odbył się „Kon­kurs wie­dzy o kra­jach Unii Euro­pej­skiej” zor­ga­ni­zo­wany z oka­zji pre­zy­den­cji Pol­ski w Radzie UE. Hono­rowy patro­nat nad wyda­rze­niem objęła poseł Joanna Skrzy­dlew­ska. W kon­kur­sie brali  udział ucznio­wie klas szó­stych szkół pod­sta­wo­wych z terenu gminy Tuszyn.

Każda ze szkół była repre­zen­to­wana przez dwu­oso­bowe dru­żyny. Na początku każdy z zespo­łów wylo­so­wał pań­stwo, które póź­niej reprezentował.

Zma­ga­nia kon­kur­sowe roz­po­częły się napi­sa­niem testu zło­żo­nego z 30 pytań zamknię­tych, w któ­rych nale­żało zna­leźć jedną wła­ściwą odpo­wiedź. Test pisany był indy­wi­du­al­nie ale punkty liczone dla dru­żyn. Test naj­le­piej napi­sała Monika Perek - uczen­nica Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 1 w Tuszynie.

Pomimo zacię­tej rywa­li­za­cji wszy­scy dosko­nale się bawili.

Osta­teczne wyniki przed­sta­wiały się następująco:

I miej­sce - Szkoła Pod­sta­wowa im. F. Kuja­wiń­skiego w Gór­kach Dużych

II miej­sce - Szkoła Pod­sta­wowa im. Kró­lo­wej Jadwigi w  Wodzi­nie Prywatnym,

III miej­sce - Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. Ste­fa­nii Sem­po­łow­skiej w Tuszy­nie.

Wyżej wymie­nione dru­żyny i uczen­nica, która zajęła I miej­sce w teście pisem­nym, otrzy­mały nagrody ufun­do­wane przez euro­de­pu­to­waną Skrzydlewską.  

Kon­kurs uroz­ma­icały występy szkol­nych tan­ce­rzy, a na zakoń­cze­nie zapro­szono wszyst­kich do stołu szwedz­kiego. Znaj­do­wały się na nim różne potrawy i prze­ką­ski z wybra­nych kra­jów UE.

19 grud­nia 2011 r.

 

Scroll To Top