Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym nr 7 w Radomsku

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej w Zespole Szkolno – Gimnazjalnym nr 7 w Radomsku

W Radom­sku odbył się kon­kurs wie­dzy o Unii Euro­pej­skiej pod patro­na­tem Joanny Skrzy­dlew­skiej poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Orga­ni­za­to­rem kon­kursu był Szkolny Klub Euro­pej­ski „Mło­dzież dla Europy”. Do rywa­li­za­cji przy­stą­piły dwu i trzy­oso­bowe zespoły z ZS-G nr 7 w Radom­sku, które w róż­nych kon­ku­ren­cjach miały za zada­nie wyka­zać się wszech­stronną zna­jo­mo­ścią zadań oraz funk­cji jakie peł­nią insty­tu­cje w struk­tu­rach Unii Euro­pej­skiej. Dla trzech zwy­cięz­ców poseł Joanna Skrzy­dlew­ska ufun­do­wała nagrody. Lau­re­aci w dniach 23 – 27 marca 2010 roku pojadą na wycieczkę do Bruk­seli, pod­czas któ­rej zwie­dzą mię­dzy innymi Par­la­ment Europejski.

Konkurs w Radomsku Konkurs w Radomsku Konkurs w Radomsku

Scroll To Top