Home / Napisali o mnie / Kutno.net.pl o wizycie Joanny Skrzydlewskiej

Kutno.net.pl o wizycie Joanny Skrzydlewskiej

kutno.net.pl - Kutnowskie Centrum Informacyjne- Czło­nek Zarządu Woje­wódz­twa Łódz­kiego gościła dziś w kut­now­skim Urzę­dzie Mia­sta - infor­muje ser­wis KCI.

- Joanna Skrzy­dlew­ska, pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej, w któ­rej uczest­ni­czył rów­nież pre­zy­dent Zbi­gniew Burzyń­ski, mówiła m.in. o pla­nach inwe­sty­cyj­nych zwią­za­nych z naszym mia­stem, kut­now­skiej pod­stre­fie, rynku pracy czy lokal­nej koszykówce.

- Jestem pod wra­że­niem tego, jak mia­sto zmie­niło się prak­tycz­nie w każ­dym obsza­rze. Mam na myśli mię­dzy innymi pod­strefę eko­no­miczną, widać stra­te­gię w dzia­ła­niach i pomysł na roz­wój mia­sta - ser­wis cytuje Joannę Skrzydlewską.

Pełna rela­cja:  Kut­now­skie Cen­trum Informacyjne

 

Scroll To Top