Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Lekcja o PE w łódzkim Liceum Ogólnokształcącym nr 18

Lekcja o PE w łódzkim Liceum Ogólnokształcącym nr 18

Ucznio­wie z Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego nr 18 w Łodzi wzięli udział w lek­cji o funk­cjo­no­wa­niu Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji euro­pej­skich oraz pracy euro­de­pu­to­wa­nego. Euro­lek­cja odbyła się z ini­cja­tywy Joanny Skrzy­dlew­skiej, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, a popro­wa­dził ją Tomasz Domi­niak, wice­dy­rek­tor Biura Posel­skiego Joanny Skrzydlewskiej.

To kolejna z cyklu lek­cji o Par­la­men­cie Euro­pej­skim, odby­wa­ją­cych się w szko­łach róż­nych szcze­bli na tere­nie woje­wódz­twa łódz­kiego. Euro­po­seł Skrzy­dlew­ska chce w ten spo­sób przy­bli­żać uczniom nie­ła­twą tema­tykę inte­gra­cji euro­pej­skiej, funk­cjo­no­wa­nia insty­tu­cji unij­nych, a także uświa­da­miać mło­dym ludziom jakie korzy­ści płyną dla Pol­ski i Pola­ków z faktu przy­na­leż­no­ści naszego kraju do UE.

19 grud­nia 2012 roku

 

Scroll To Top