Home / Z regionu / I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach ma już sto lat!

I Liceum Ogólnokształcące w Koluszkach ma już sto lat!

Stulecie liceum w KoluszkachUro­czy­sto­ście obcho­dziło 100-lecie swego ist­nie­nia I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. H. Sien­kie­wi­cza w Koluszkach.

Histo­ria liceum to kilka poko­leń nauczy­cieli i absol­wen­tów, z któ­rych mia­sto może być dumne.

To ludzie, któ­rzy w cza­sie oku­pa­cji hitle­row­skiej nara­żali swoje życie pra­cu­jąc w taj­nym nauczaniu.

To rów­nież słynni artyści- Kata­rzyna Kobro i  Wła­dy­sław Strze­min­ski, któ­rzy uczyli rysunku i robót ręcz­nych w ówcze­snej Żeń­skiej Szkole Handlowej.

By ich upa­mięt­nić, na ścia­nie liceum powstał mural, który sym­bo­li­zuje dwie zna­ko­mite posta­cie świata sztuki. wyko­nany  przez stu­den­tów Łódz­kiej ASP.
W ramach obcho­dów,  po mszy odpra­wio­nej w kościele NP NMP odbył się prze­marsz w koro­wo­dzie stu­le­cia do szkoły, gdzie nastą­piło uro­czy­ste poświę­ce­nie i odsło­nię­cie kamie­nia pamiąt­ko­wego przed szkołą (przy ul. Kościuszki 16) a następ­nie odsło­nię­cie muralu. (pt)
100-lecie Liceum Ogólnokształcącego w Koluszkach
Scroll To Top