Home / Z regionu / Liderzy Nowoczesnych Technologii z gratulacjami od Joanny Skrzydlewskiej

Liderzy Nowoczesnych Technologii z gratulacjami od Joanny Skrzydlewskiej

Toya, Insty­tut Bio­po­li­me­rów i Włó­kien Che­micz­nych oraz pocz­towa Grupa Inte­ger, wraz z gra­tu­la­cjami od Joanny Skrzy­dlew­skiej, członka zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego, otrzy­mały sta­tu­etki i tytuły Lidera Nowo­cze­snych Tech­no­lo­gii.

Lide­rów z woje­wódz­twa łódz­kiego pozna­li­śmy pod­czas gali w Muzeum Włó­kien­nic­twa, koń­czą­cej X edy­cję kon­kursu „Lider Nowo­cze­snych Tech­no­lo­gii”. W tym roku po raz pierw­szy odbył się w nowej for­mule, bez podziału na kate­go­rie branż i wiel­ko­ści firm.

Kon­kurs orga­ni­zuje Sto­wa­rzy­sze­nie Insty­tut Nowych Tech­no­lo­gii z part­ne­rami takimi jak Regio­nalny Par­kiem Naukowo – Tech­no­lo­giczny i Łódzka Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego. Kon­kurs wyła­nia co rok naj­lep­sze firmy, efek­tyw­nie wdra­ża­jące inno­wa­cyjne roz­wią­za­nia w swych branżach.

Scroll To Top