Home / Z regionu / Łódź do 2020 roku przebuduje ulicę Rokicińską

Łódź do 2020 roku przebuduje ulicę Rokicińską

rokicinska1

Pre­zy­dent Łodzi Hanna Zda­now­ska, Joanna Skrzy­dlew­ska, wice­mar­sza­łek woje­wódz­twa łódz­kiego oraz Kata­rzyna Miko­ła­jec, zastępca dyrek­tora Zarządu Inwe­sty­cji Miej­skich, zapo­wie­działy w czwar­tek budowę nowej ul. Rokicińskiej.

W ramach inwe­sty­cji, którą za ponad 31 mln zł zre­ali­zuje łódzka firma Kraal, na odcinku ponad 3,3 kilo­me­trów (od ul. Malow­ni­czej do gra­nicy mia­sta) powsta­nie nowa jezd­nia ul. Roki­ciń­skiej, chod­niki, dwu­kie­run­kowa trasa rowe­rowa, przy­stanki wraz z zato­kami auto­bu­so­wymi i dwa zmo­der­ni­zo­wane prze­jazdy kole­jowe. 85 pro­cent wydat­ków sfi­nan­suje Unia Europejska.

rokicinska2 (1)

Ulica Roki­ciń­ska to jedna z naj­bar­dziej ruchli­wych tras wjaz­do­wych do Łodzi, łącząca mia­sto z auto­stradą A1. Prze­bu­dowa trzy­ki­lo­me­tro­wego odcinka roz­pocz­nie się na wio­snę i w dwóch eta­pach zosta­nie zakoń­czona w dru­giej poło­wie 2019 roku. Pierw­szy etap - od ul. Malow­ni­czej do ul. Gaj­cego, a drugi - od ul. Gaj­cego do gra­nic miasta.

Rokicińska_Malownicza1

Prze­bu­dowa Roki­ciń­skiej jest czę­ścią moder­ni­za­cji trasy nr 713. Pod koniec tego roku Zarząd Dróg Woje­wódz­kich przy­stąpi do prze­bu­dowy 18-kilometrów tej drogi od Kuro­wic do Ujazdu, korzy­sta­jąc z 72 mln zł. dofi­nan­so­wa­nia z budżetu Unii Euro­pej­skiej. (pg)

 

 

Scroll To Top