Home / Działalność społeczna / Łódź Cup 2013. Puchary dla najlepszych zawodników od Joanny Skrzydlewskiej

Łódź Cup 2013. Puchary dla najlepszych zawodników od Joanny Skrzydlewskiej

Joanna Skrzydlewska wręcza puchary dla najlepszych zawodników turnieju SMS

W sobotę i nie­dzielę w łódz­kiej Szkole Mistrzo­stwa Spor­to­wego odbyła się kolejna edy­cja tur­nieju Łódź Cup 2013. Joanna Skrzy­dlew­ska poma­gała w orga­ni­za­cji tur­nieju, wrę­czała medale oraz ufun­do­wany przez sie­bie puchar dla naj­lep­szego zawod­nika tur­nieju. W Łódź Cup brało udział 30 dru­żyn i ponad 450 zawod­ni­ków rocz­nika 2003 i 2004 z całego kraju.

Zobacz wię­cej zdjęć

 

- Mecze roz­gry­wane były na 2 boiskach tra­wia­stych i 4 sztucz­nych o wymia­rach 55 na 35 m, bramki 5x2 m. Dru­żyny wystą­pią w skła­dach 7-osobowych (6 zawod­ni­ków + bram­karz). Każdy mecz trwał 2  x 10 minut ze zmianą stron. Dru­żyny zostały przy­dzie­lone do sze­ściu grup, gdzie zagra sys­te­mem “każdy z każ­dym” - infor­muje inter­ne­towy ser­wis łódz­kiej SMS.

Czy­taj także: Tur­niej Skrzy­dlew­ska Cup 2013 rozstrzygnięty

23 czerwca 2013

 

Scroll To Top