Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Łodzianki przeszkolone

Łodzianki przeszkolone

W miniony pią­tek w Łodzi po raz drugi w tym roku odbyły się warsz­taty „Przed­się­bior­czość kobiet 45+”, adre­so­wane do Pań, które pozo­stają bez pracy i myślą o zało­że­niu wła­snej firmy. Na pierw­sze tego typu szko­le­nie, które odbyło się w marcu zgło­siło się bar­dzo dużo chęt­nych, dla­tego Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, posta­no­wiła wyjść naprze­ciw potrze­bom bez­ro­bot­nych kobiet i ponow­nie zor­ga­ni­zo­wała warsz­taty 10 maja 2012 roku.

Pod­czas zajęć uczest­niczki poznały m.in. zasady two­rze­nia biz­ne­splanu, spo­soby roz­li­czeń z fisku­sem, a także nauczyły się “czy­tać” ogło­sze­nia o kon­kur­sach na unijne dota­cje. Ilona Orczy­kow­ska, która pro­wa­dziła zaję­cia, wyja­śniła rów­nież zasady two­rze­nia i funk­cjo­no­wa­nia spół­dzielni socjal­nych. Według poseł Skrzy­dlew­skiej, która opiera się na naj­now­szych bada­niach, bez­ro­bo­cie dotyka szcze­gól­nie panie w wieku 40 – 45 lat, dla­tego szko­le­nie skie­ro­wane było do tej grupy wie­ko­wej. Kobiety, które przy­były na warsz­taty zada­wały wiele szcze­gó­ło­wych pytań, dzie­liły się także swo­imi oba­wami i wątpliwościami.

W roku 2012 z ini­cja­tywy Joanny Skrzy­dlew­skiej bez­płatne szko­le­nia dla kobiet, które skoń­czyły 45 lat odbyły się w Łodzi, Piotr­ko­wie, Zgie­rzu, Radom­sku, Głow­nie, Wie­lu­niu i w Skier­nie­wi­cach. Nato­miast  w roku 2013 szko­le­nie prze­pro­wa­dzone zostało także w Beł­cha­to­wie, Toma­szo­wie, Skier­nie­wi­cach oraz dwu­krot­nie w Łodzi.

 

 

 

 

10 maja 2013 r.

Scroll To Top