Home / Z regionu / Łódzka Karta Dużej Rodziny zyskuje nowych partnerów

Łódzka Karta Dużej Rodziny zyskuje nowych partnerów

W Urzędzie Miasta Łodzi, z rąk prezydent Hanny Zdanowskiej i reprezentującego poseł Joannę Skrzydlewską Tomasza Dominiaka, pierwsze łódzkie rodziny otrzymały Kartę Dużej Rodziny. Przy­jęta pod­czas czerw­co­wej sesji Rady Miej­skiej Karta zyskuje wspar­cie kolej­nych part­ne­rów. Jak infor­muje Urząd Mia­sta Łodzi, od wrze­śnia Teatr Powszechny w Łodzi zaofe­ruje ulgowe bilety dla rodzi­ców i co naj­mniej trójki ich dzieci.

Part­ne­rami pro­jektu są już MOSiR, Zarząd Zie­leni Miej­skiej, Teatr Lalek Arle­kin, Teatr Pino­kio, Muzeum Tra­dy­cji Nie­pod­le­gło­ścio­wych w Łodzi, Teatr Muzyczny, Miej­ska Gale­ria Sztuki, Miej­ski Zespół Żłob­ków, Muzeum Mia­sta Łodzi, Teatr Nowy, oraz jeden ze skle­pów inter­ne­to­wych. Hanna Zda­now­ska, pre­zy­dent Łodzi, do przy­łą­cza­nia się zachęca kolej­nych przed­się­bior­ców. Zniżki dużym rodzi­nom zaczy­nają też przy­zna­wać jed­nostki pod­le­głe samo­rzą­dowi woje­wódz­twa łódz­kiego.

Duże, czyli co naj­mniej pię­cio­oso­bowe łódz­kie rodziny mogą obec­nie liczyć na 75-procentową zniżkę przy zakup migawki dla dzieci uczą­cych się, zniżki na bilety na pły­wal­nie  (Wodny Raj i na base­nie Pro­mie­ni­stych), na tań­sze bilety wstępu do ogrodu zoo­lo­gicz­nego, bota­nicz­nego, pal­miarni, a zimą - na miej­skie lodowiska.

- Cie­szy mnie szcze­gól­nie jed­no­gło­śna akcep­ta­cja dla tego pro­jektu; dla dobra łódz­kich rodzin radni odło­żyli na bok poli­tyczne róż­nice i zagło­so­wali „za” - mówiła po uchwa­le­niu Karty poseł Joanna Skrzy­dlew­ska, ini­cja­torka wpro­wa­dze­nia Łódz­kiej Karty Dużej Rodziny i pomy­sło­dawca Euro­pej­skiej Karty Dużej Rodziny.

Dużych rodzin mieszka w Łodzi 4,7 tysiąca. Wszel­kie infor­ma­cje na temat przy­słu­gu­ją­cej im Karty mogą uzy­skać, pisząc na adres e-mail: kartarodziny@uml.lodz.pl lub dzwo­niąc na numery: 42 638 47 38 lub 42 638 47 42, bądź oso­bi­ście. w Wydziale Zdro­wia i Spraw Spo­łecz­nych w Depar­ta­men­cie Spraw Spo­łecz­nych Urzędu Mia­sta Łodzi przy ul. Zachod­niej 47, na 1. pię­trze. Tam też, od 1 lipca, przyj­mo­wane są wnio­ski o wyda­nie Łódz­kiej Karty Dużej Rodziny.

Czy­taj także:

Pierw­szych dzie­więć rodzin ode­brało Kartę Dużej Rodziny

Poseł Skrzy­dlew­ska o Euro­pej­skiej Kar­cie Dużej Rodziny

Poseł Skrzy­dlew­ska zło­żyła pro­jekt uchwały Rady Miej­skiej w Łodzi

Łódź z Kartą Dużej Rodziny?

22 lipca 2013

Scroll To Top