Home / Z regionu / Łódzki Klaster Edukacyjny: po nowoczesne kształcenie zawodowe

Łódzki Klaster Edukacyjny: po nowoczesne kształcenie zawodowe

Łódzki Klaster EdukacyjnyNie­ba­wem powsta­nie Łódzki Kla­ster Edu­ka­cyjny. Czemu ma słu­żyć? To jeden z ele­men­tów sys­temu prze­ciw­dzia­ła­nia bez­ro­bo­ciu mło­dych. Prio­ry­te­tem Joanny Skrzy­dlew­skiej w Par­la­men­cie Euro­pej­skim zawsze była praca dla mło­dych. To euro­de­pu­to­wana Skrzy­dlew­ska ape­lo­wała o roz­sze­rze­nie unij­nego pro­gramu Gwa­ran­cje dla mło­dzieży o osoby do 30 roku życia pod­czas odby­wa­ją­cej się w Par­la­men­cie Euro­pej­skim kon­fe­ren­cji o per­spek­ty­wach mło­dych Euro­pej­czy­ków wcho­dzą­cych na rynek pracy.

Joanna Skrzy­dlew­ska jest także autorką raportu PE na temat przy­czyn bez­ro­bo­cia mło­dych. Jedną z przy­czyn kło­po­tów na rynku pracy jest brak pożą­da­nego przez pra­co­daw­ców wykształ­ce­nia i prak­tycz­nych umie­jęt­no­ści, które powinno zyski­wać się w trak­cie nauki.

Dla­tego Joanna Skrzy­dlew­ska, jako czło­nek zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego została jed­nym z sygna­ta­riu­szy pod­pi­sa­nego w ponie­dzia­łek poro­zu­mie­nia na rzecz utwo­rze­nia Łódz­kiego Kla­stra Edu­ka­cyj­nego, któ­rego zada­niem będzie wspie­ra­nie kształ­ce­nia zawo­do­wego w regio­nie i dosto­so­wa­nie go do potrzeb lokal­nej gospodarki.

Fot: lodzkie.pl

Scroll To Top