Home / Z regionu / Łódzkie ma uchwałę antysmogową. Nareszcie

Łódzkie ma uchwałę antysmogową. Nareszcie

Od 1 maja 2018 roku w woje­wódz­twie łódz­kim nie będzie można palić tym, co powo­duje naj­wię­cej zanie­czysz­czeń: wil­got­nym drew­nem, węglem bru­nat­nym, odpa­dami węglo­wymi, mułem i mia­łem węglo­wym, za wyjąt­kiem miału wyso­ko­ener­ge­tycz­nego. Takie zakazy zawiera uchwała anty­smo­gowa, przy­jęta we wto­rek przez rad­nych Sej­miku Woje­wódz­twa Łódzkiego.

Sejmik przyjął uchwałę antysmogową

Zmiany dotkną rów­nież kotłów i komn­ków. Wszyst­kie kotły mon­to­wane po 1 maja 2018 r. będą musiały speł­niać unijne normy efek­tyw­no­ści i emisji.

Jeśli przed 1 maja 2018 r. zain­sta­lu­jemy kocioł klasy czwar­tej lub pią­tej,  prak­tycz­nie nie mamy się czego oba­wiać, bo kotły tych klas mogą dzia­łać aż do stycz­nia 2027 r.

Jed­nak lepiej nie mon­to­wać już kotłów poza­kla­so­wych, bo po stycz­niu 2023 r. i tak trzeba będzie je wymie­niać. (pt)

Wię­cej szcze­gó­łów w mate­ria­łach Dzien­nika Łódz­kiego i Gazety Wybor­czej

 

Scroll To Top