Home / Z regionu / Łódzkie ma Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych

Łódzkie ma Wojewódzką Kartę Rodzin Wielodzietnych

Od paź­dzier­nika 2013 rodzinny z troj­giem i więk­szą liczbą dzieci z woje­wódz­twa łódz­kiego będą miały do dys­po­zy­cji Kartę Rodzin Wie­lo­dziet­nych. Radni Sej­miku jed­no­gło­śnie przy­jęli uchwałę w tej spra­wie, a Karta będzie upraw­niać do ulg na zakup bile­tów do wszyst­kich jed­no­stek kul­tury pod­le­ga­ją­cych samo­rzą­dowi woje­wódz­twa łódz­kiego czyli Teatru Wiel­kiego, Fil­har­mo­nii, Teatru Jara­cza, Muzeum Sztuki czy Łódz­kiego Domu Kultury.

Wojewódzka Karta Dużej Rodziny poseł Joanna Skrzydlewska EPL

- Bar­dzo się cie­szę z tej decy­zji rad­nych woje­wódz­twa, jestem pewna, że rodzice, któ­rzy zde­cy­do­wali się wycho­wy­wać więk­szą liczbę dzieci doce­nią ten gest – mówi Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego, która była ini­cja­torką wpro­wa­dze­nia Łódz­kiej Karty Dużej Rodziny. – Każda ini­cja­tywa wspie­ra­jąca rodziny, pro­mu­jąca rodzi­ciel­stwo zasłu­guje na uzna­nie, trzeba pamię­tać, że w dobie kry­zysu i trud­nych warun­ków mate­rial­nych wielu rodzin każda ulga ma znaczenie.

Zobacz: Wie­lo­dziet­nym rodzi­nom przy­słu­guje zwrot wydat­ków na podręczniki

Woje­wódzka Karta Rodzin Wie­lo­dziet­nych będzie wyda­wana bez­płat­nie, na życze­nie każ­dego zain­te­re­so­wa­nego. Dzięki ini­cja­ty­wie o wyda­niu karty ujed­no­li­cony zosta­nie sys­tem dzia­ła­nia takich kart w regio­nie. Upraw­nieni będą mogli na jej pod­sta­wie korzy­stać z ulg ofe­ro­wa­nych we wszyst­kich mia­stach i gmi­nach, które przy­stą­pią do pro­gramu w woje­wódz­twie i we wszyst­kich jed­nost­kach kul­tury pod­le­ga­ją­cych samo­rzą­dowi województwa.

Ulgi i upraw­nie­nia ofe­ro­wane dla posia­da­czy Woje­wódz­kiej Karty Rodzin Wie­lo­dziet­nych będą zamiesz­czane na stro­nie inter­ne­to­wej Regio­nal­nego Cen­trum Poli­tyki Spo­łecz­nej w Łodzi. Od 1 lipca łódz­kie rodziny z trójką i wię­cej dzieci mogą sta­rać się o łódzką Kartę Dużej Rodziny. W Łodzi mieszka ponad 4,7 tys. takich rodzin, a wnio­ski o wyda­nie kart zło­żyło pra­wie 600 z nich.

Czy­taj też:

Pierw­szych dzie­więć rodzin ode­brało Łódz­kie Karty Dużej Rodziny

Łódź ma Kartę Dużej Rodziny. Dzięki Joan­nie Skrzydlewskiej

Par­la­ment Euro­pej­ski ura­to­wał pomoc żyw­no­ściową dla naj­bar­dziej potrzebujących

Scroll To Top