Home / Z regionu / Łódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości

Łódzkie obchody Narodowego Święta Niepodległości

Joanna Skrzydlewska Narodowe Święto Niepodległosci Łódź 11 listopada 2017

Przed­sta­wi­ciele samo­rządu i admi­ni­stra­cji pań­stwo­wej wspól­nie oddali hołd boha­te­rom walk o nie­pod­le­głość przed Gro­bem Nie­zna­nego Żoł­nie­rza na placu Kate­dral­nym w Łodzi. Mszę za Ojczy­znę odpra­wił arcy­bi­skup Grze­gorz Ryś.

Nie był to jedyny ofi­cjalny akcent rocz­ni­co­wych uro­czy­sto­ści. Na nowym dworcu Łódź-Fabryczna odbył się chrzest pociągu. Otrzy­mał imię “Mar­sza­łek” i będzie kur­so­wał mię­dzy Łodzią a War­szawą. (pt)

Scroll To Top