Home / Archiwum 2014-1018 / Łódzkie Targi Edukacyjne: impreza, na której musisz być

Łódzkie Targi Edukacyjne: impreza, na której musisz być

Łódzkie Targi Edukacyjne: wystąpi również Joanna SkrzydlewskaŁódz­kie Targi Edu­ka­cyjne to spo­tka­nia i pre­zen­ta­cje w ramach nowo­cze­snej edu­ka­cji. A kwe­stie edu­ka­cji, zwłasz­cza takiej, która daje szanse zdo­by­cia dobrej pracy, są mi szcze­gól­nie bliskie.

Pod­czas Forum Pra­co­daw­ców w halach Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gów Łódz­kich posta­ram się więc cie­ka­wie opo­wie­dzieć o czymś, co zyskało przy­długą nazwę: „Nowa Per­spek­tywa UE 2014-2020 z zakresu Euro­pej­skich Fun­du­szy Spo­łecz­nych - nowe moż­li­wo­ści dofi­nan­so­wa­nia dla przed­się­bior­ców chcą­cych roz­wi­jać swoje pro­gramy prak­tyk i staży”.

Zachę­cam by odwie­dzić Łódz­kie Targi Edu­ka­cyjne, bo na pewno znaj­dzie­cie tu coś cie­ka­wego: od wspar­cia przy auto­pre­zen­ta­cji, przez odsło­nię­cie tajem­nic pro­cesu rekru­ta­cji, po semi­na­ria takie jak “Gami­fi­ka­cja w pro­ce­sie edu­ka­cyj­nym”. Do tego dys­ku­sje o nowych prą­dach i innych, nowych roz­wią­za­niach tech­no­lo­gicz­nych w pro­ce­sie edukacji.

Szcze­gó­łowy pro­gram: na stro­nach MTŁ.

Scroll To Top