Home / Fundusze UE / Aktualne konkursy / Lokalna Grupa Działania “Ster” rozdzieliła pieniądze dla Nowosolnej, Brójec, Andrespola i Rokicin

Lokalna Grupa Działania “Ster” rozdzieliła pieniądze dla Nowosolnej, Brójec, Andrespola i Rokicin

W Gmin­nym Ośrodku Kul­tury w Wiśnio­wej Górze ci, któ­rzy reali­zują naj­cie­kaw­sze pro­jekty w gmi­nach Nowo­solna, Andre­spol, Brójce i Roki­ciny, ode­brali w czwar­tek umowy o dofi­nan­so­wa­niu. Nabór zor­ga­ni­zo­wała Lokalna Grupa Dzia­ła­nia “Ster” a pie­nią­dze pocho­dzą z dzia­ła­nia 19.2. „Wspar­cie na wdra­ża­nie ope­ra­cji w ramach stra­te­gii roz­woju lokal­nego kie­ro­wa­nego przez społeczność”.

ster93

Dzia­ła­nie 19.2 objęte jest ini­cja­tywą LEADER Pro­gramu Roz­woju Obsza­rów Wiej­skich na lata 2014-2020 a zostały roz­dzie­lone mię­dzy 10 osób podej­mu­ją­cych dzia­łal­ność gospo­dar­czą i jedną gminę z obszaru obję­tego dzia­ła­niem LGD „Ster”  Pre­ze­sem LGD „Ster” jest Elż­bieta Ciesielska.

Ster” ogło­sił dwa nabory wnio­sków na kwotę ponad 944 tys. zł, w tym 750 tys. na podej­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej oraz 194 tys. zł na budowę i prze­bu­dowa infra­struk­tury lokal­nej (tury­stycz­nej, rekre­acyj­nej lub kulturalnej).

Pod­pi­sane w czwar­tek 10 umów na podej­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej opie­wają w sumie na 625 tys. zł. Dzięki nim powstaną firmy świad­czące usługi w zakre­sie m.in.: pro­jek­to­wa­nia wkła­dek orto­pe­dycz­nych, tera­pii i pie­lę­gna­cji zwie­rząt oraz foto­gra­fii. Powsta­nie rów­nież gabi­net wete­ry­na­ryjny, firmy remontowo-budowlane, hotel dla zwie­rząt, firma cukier­ni­cza i warsz­tat samochodowy.

Dwie umowy zaś (na kwotę123 tys. zł) pod­pi­sane zostały na przy­zna­nie pomocy w zakre­sie budowy i prze­bu­dowy infra­struk­tury lokal­nej. Wspar­cie otrzyma Gmina Brójce, która zbu­duje plac zabaw i siłow­nię w Brój­cach oraz placu zabaw w Bukowcu.

W Pol­sce ist­nieją 272 Lokalne Grupy Dzia­ła­nia. Na wspar­cie lokal­nych ini­cja­tyw dys­po­nują kwotą ponad 3,1 miliarda zło­tych. W woje­wódz­twie łódz­kim LGD jest 16, mają do dys­po­zy­cji pra­wie 155 mln zł. (pt)

 

Scroll To Top