Home / Czujesz się obywatelem Europy? / Magdalena Kruk: Czy czuję się obywatelem Europy? Ciekawe pytanie…

Magdalena Kruk: Czy czuję się obywatelem Europy? Ciekawe pytanie…

Europejski Rok Obywateli 2013_Parlament Europejski- Czy czuję się oby­wa­te­lem Europy? Cie­kawe pyta­nie. Szcze­rze mówiąc to nigdy się nad tym nie zasta­na­wia­łam. Miesz­kam w Pol­sce, Pol­ska jest czę­ścią Unii Euro­pej­skiej, więc idąc tym tro­pem odpo­wiedź powinna brzmieć ‘tak” - stwier­dza Mag­da­lena Kruk.

Gdy tak się nad tym zasta­na­wia­łam głę­biej przy­po­mniała mi się dzień kiedy jesz­cze jako 14-latka w szkole była pro­wa­dzona kam­pa­nia “Tak w refe­ren­dum”. Pod­czas festynu dosta­li­śmy pla­kietki, które przy­pię­li­śmy sobie na ubra­niach z napi­sem “Tak w refe­ren­dum” i idąc na lody do sklepu wła­ści­ciel sklepu pra­wie na nas nakrzy­czał, że my nie wiemy co robimy, że nakła­niamy swoim zacho­wa­niem rodzi­ców do gło­so­wa­nia, że nie zda­jemy sobie sprawy z tego do czego ta Unia nas dopro­wa­dzi itd.

Dzi­siaj już jako osoba peł­no­let­nia z pew­no­ścią jak­bym miała moż­li­wość gło­so­wa­nia w refe­ren­dum poszła­bym i zazna­czy­ła­bym TAK. I podob­nie odpo­wia­dam na sta­wiane pyta­nie Tak czuję się oby­wa­te­lem Europy gdyż Europa (Unia Euro­pej­ska) trak­tuje nas jak swo­ich oby­wa­teli. (Mag­da­lena Kruk)

Czy­taj także:

Akcja “Czu­jesz się oby­wa­te­lem Europy?” Napisz, nagraj, przyślij!

My, oby­wa­tele Unii. Jakie mamy prawa?

Bez­ro­bo­cie mło­dych to bomba z krót­kim lon­tem - mówi poseł Joanna Skrzydlewska


Europejski Rok Obywateli


Scroll To Top