Home / Z regionu / Mamy zwycięzcę konkursu 10 lat Polski w Unii Europejskiej

Mamy zwycięzcę konkursu 10 lat Polski w Unii Europejskiej

konkurs-na-film

Alek­san­dra Front­czak, uczennica I LO im. Miko­łaja Koper­nika w Alek­san­dro­wie Łódz­kim, wygrała Kon­kurs na film promujący 10 lat człon­ko­stwa Pol­ski w Unii Euro­pej­skiej, organizowany przez Joannę Skrzydlewską, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Drugie miejsce zajęła Ali­cja Kaź­mier­ska, Karo­lina Wal­czak oraz Artur Grusz­czyń­ski, a trze­cie Andrzej Strzel­czyk z ZS 2 w Pabianicach.

Kon­kurs był skie­ro­wany do uczniów szkół ponad­gim­na­zjal­nych z woje­wódz­twa łódz­kiego. Celem trzy minu­to­wego filmu była pro­mo­cja człon­ko­stwa Pol­ski w Unii Euro­pej­skiej.
Komisja konkursowa doceniła pomy­sło­wość i ory­gi­nal­ność filmu, a także duży wkład pracy autorki. Alek­san­dra oraz jej zespół otrzy­mają czyt­niki ebook’ów ufundowane przez Joannę Skrzy­dlew­ską.

5 maja 2014

Scroll To Top