Home / Z polityki / Manfred Weber przewodniczącym frakcji Europejskiej Partii Ludowej

Manfred Weber przewodniczącym frakcji Europejskiej Partii Ludowej

manfred weberMan­fred Weber, nie­miecki euro­de­pu­to­wany, nie­mal jed­no­gło­śnie został wybrany na prze­wod­ni­czą­cego frak­cji Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej w nowej kaden­cji Par­la­mentu Euro­pej­skiego. Za jego kan­dy­da­turą opo­wie­działo się 190 spo­śród 192 delegatów.

Pod­czas kon­fe­ren­cji pra­so­wej, która odbyła się tuż po gło­so­wa­niu, nowy szef wyra­ził zado­wo­le­nie, że grupa EPL ponow­nie została obda­rzona przez euro­pej­skich wybor­ców zaufaniem.

Prze­wod­ni­czący dosko­nale zdaje sobie sprawę z ogromu zadań, które stoją przed jego partią.Weber pod­kre­ślił, że celem EPL jest wybra­nie w lipcu Jeana-Claude’a Junc­kera na prze­wod­ni­czą­cego Komi­sji Euro­pej­skiej, co będzie sygna­łem sta­bil­no­ści UE wysła­nym zarówno do oby­wa­teli Unii, jak i do reszty świata.

10 czerwca 2014

Scroll To Top