Home / Z regionu / Marcin Kaczmarek nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Marcin Kaczmarek nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Marcin Kaczmarek nagrodzony przez Joannę Skrzydlewską

Mar­cin Kacz­ma­rek został Pił­ka­rzem Meczu w spo­tka­niu Widzewa z Cra­co­vią Kra­ków, które pił­ka­rze z al. Pił­sud­skiego wygrali 2:0.

Kacz­ma­rek dostał zega­rek z logo Ligi Mistrzów oraz pamiąt­kową sta­tu­etkę – nagrody ufun­do­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską. Wraz z euro­po­słanką nagrody wrę­czał Marek Pięta, pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Byłych Pił­ka­rzy Widzewa Łódź im. Ludwika Sobolewskiego.

- Gra­tu­luje Widze­wowi zwy­cię­stwa, które było zawod­ni­kom bar­dzo potrzebne. Jestem pewna, że ten wynik doda pił­ka­rzom wiary w koń­cowy suk­ces – powie­działa Joanna Skrzy­dlew­ska.

Nagroda „Pił­karz Meczu” jest prze­zna­czona dla naj­lep­szego zawod­nika Widzewa w spo­tka­niach ligo­wych roz­gry­wa­nych na sta­dio­nie przy al. Pił­sud­skiego. Wyróż­nia­ją­cego się pił­ka­rza wybiera Joanna Skrzy­dlew­ska, Andrzej Woź­niak, tre­ner bram­ka­rzy w Widze­wie oraz repre­zen­tant Sto­wa­rzy­sze­nia Byłych Pił­ka­rzy Widzewa Łódź im. Ludwika Sobo­lew­skiego obecny na meczu. Fun­da­torką i pomy­sło­dawcą nagrody dla Pił­ka­rza Meczu jest Joanna Skrzydlewska.

4 maja 2014

Scroll To Top