Home / Z regionu / Marsz 11 listopada. Przyjdź dla Ojczyzny i dla siebie

Marsz 11 listopada. Przyjdź dla Ojczyzny i dla siebie

11 listo­pada, jak co roku, upa­mięt­nimy odzy­ska­nie przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. Ten ważny dla wszyst­kich Pola­ków dzień to dobra oka­zja do wspól­nego spo­tka­nia i zama­ni­fe­sto­wa­nia naszej miło­ści do Ojczy­zny. Do Pol­ski sil­nej, otwar­tej, euro­pej­skiej, samo­rząd­nej i peł­nej pozy­tyw­nej energii. 

marsz 11 listopada

Plat­forma Oby­wa­tel­ska, wspól­nie z innymi ugu­po­wa­niami i śro­do­wi­skami opo­zy­cyj­nymi, takimi jak Komi­tet Obrony Demo­kra­cji, Nowo­cze­sna, Sojusz Lewicy Demo­kra­tycz­nej orga­ni­zuje wspólny marsz ulicą Piotrkowską.

Nie oddajmy naszego święta tym, któ­rzy wspól­note naro­dową chcą budo­wać na kon­flik­tach z naszymi sąsia­dami czy wyklu­cza­niu poszcze­gól­nych grup z grona “praw­dzi­wych Pola­ków”. Bądźmy tego dnia razem.

Spo­tkajmy się w sobotę na Piotr­kow­skiej. Start mar­szu o godzi­nie 15 z pasażu Schil­lera. Przy akom­pa­nia­men­cie orkie­stry MPK przej­dziemy wspól­nie na plac Wol­no­ści. (pt)

Scroll To Top