Home / Czujesz się obywatelem Europy? / Mateusz Gruszeczka: legalna praca w krajach Unii to jest to

Mateusz Gruszeczka: legalna praca w krajach Unii to jest to

Europejski Rok Obywateli

Rok 2013: Euro­pej­ski Rok Obywateli

- Według mnie każdy Polak powi­nien czuć się oby­wa­te­lem Unii Euro­pej­skiej, ponie­waż ta orga­ni­za­cja umoż­li­wia nam legalną pracę w kra­jach człon­kow­skich - swój głos w deba­cie Euro­pej­skiego Roku Oby­wa­teli dodaje Mate­usz Gruszeczka.

- Oprócz tego nie musimy mar­twić się o to, że prze­kra­cza­jąc gra­nicę ktoś nas zła­pie, bo tak się nie sta­nie; z pew­no­ścią podró­żo­wa­nie jest łatwiejsze.

W kwe­stiach poli­tycz­nych także możemy zauwa­żyć wiele zmian, oczy­wi­ście na lep­sze. Moim zda­niem Unia Euro­pej­ska jed­no­czy ludzi.

Edu­ka­cja mło­dzieży jest lep­sza, roz­wija się na każ­dym kroku han­del, a więc są z tego same pozy­tywy, rów­nież pod wzglę­dem kwe­stii finan­so­wych dla bied­niej­szych państw.

Ja czuję się oby­wa­te­lem Unii Euro­pej­skiej i wiem, że wielu moich zna­jo­mych rów­nież, co do tego nie ma żad­nych wąt­pli­wo­ści. Cie­szę się, że jestem w Unii, bo mogę się dzięki temu roz­wi­jać na wielu płasz­czy­znach. (Mate­usz Gru­szeczka)

Czy­taj też:

Patry­cja Mejer: Cenię moje prawa oby­wa­telki Europy

Ana­sta­zja Polak: Unia Euro­pej­ska nie zro­biła dla mnie nic

Orzeł roz­gro­mił Kole­ja­rza i będzie star­to­wał w pierw­szej lidze!

2013: Europejski Rok Obywateli. Kliknij po szczegóły

2013: Euro­pej­ski Rok Oby­wa­teli. Klik­nij po szczegóły

24 sierp­nia 2013

Scroll To Top