Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Mecz Biznesowej Ligi Pomocy w Aleksandrowie Łódzkim. Zobacz zdjęcia

Mecz Biznesowej Ligi Pomocy w Aleksandrowie Łódzkim. Zobacz zdjęcia

Joanna Skrzydlewska podczas meczu Biznesowej Ligi Pomocy na stadionie im. Włodzimierz Smolarka w Aleksandrowie ŁódzkimW sobotę w Alek­san­dro­wie Łódz­kim pierw­szy mecz cha­ry­ta­tywny roze­grała Biz­ne­sowa Liga Pomocy, którą patro­na­tem objęła m.in. Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego wraz z Jolantą Cheł­miń­ską – woje­wodą łódz­kim oraz Witol­dem Stępniem- mar­szał­kiem województwa.

W meczu zagrali byli i obecni pił­ka­rze oraz przed­się­biorcy, któ­rzy wsparli akcję. Dochód z imprezy prze­zna­czony zosta­nie na zakup sprzętu tera­peu­tycz­nego i spe­cja­li­stycz­nego wypo­sa­że­nia do funk­cjo­no­wa­nia świe­tlicy śro­do­wi­sko­wej w Alek­san­dro­wie Łódzkim.

Cie­szę się, że mogę wziąć udział w tak wspa­nia­łej ini­cja­ty­wie, która oprócz pro­mo­wa­nia sportu sta­wia sobie za szczytny cel pomoc dzie­ciom” – powie­działa Joanna Skrzydlewska.

8 czerwca 2013

 

 

Zobacz też: Mecz w Alek­san­dro­wie to suk­ces dla świe­tlicy środowiskowej

Scroll To Top