Home / Z regionu / Meeting na rzecz walki z rakiem piersi

Meeting na rzecz walki z rakiem piersi

IV Meeting na rzecz walki z rakiem piersi

1 paź­dzier­nika, kon­fe­ren­cją w Dużej Sali Obrad Urzędu Mia­sta Łodzi, roz­pocz­nie się „IV Meeting na rzecz walki z rakiem piersi”, który orga­ni­zują Fun­da­cja Carpe Diem i Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Europejskiego.

5 paź­dzier­nika w pasażu Schil­lera, kobiety będą mogły bez­płat­nie zro­bić mam­mo­gra­fię, bada­nie USG piersi i skon­sul­to­wać się z leka­rzem onkologiem.

Poseł Joanna Skrzy­dlew­ska: Nie dajmy się rakowi [Wideo]

Kon­fe­ren­cja jest zor­ga­ni­zo­wana głów­nie dla matu­rzy­stek ze szkół w Łodzi i regio­nie. Na raka piersi coraz czę­ściej cho­rują już nasto­let­nie dziew­częta. Z myślą o nich, swoje wykłady wygło­szą: prof. Marek Zadrożny, onko­log z Insty­tutu Cen­trum Zdro­wia Matki Polki oraz dr Anna Koła­ciń­ska z Ośrodka Onko­lo­gicz­nego Koper­nik. Spe­cja­li­ści wyja­śnią, jak zapo­bie­gać cho­ro­bie, jakie daje ona objawy i jakie mogą być skutki, gdy zanie­dba się nie­po­ko­jące objawy.

 

– Regu­larne bada­nia, to nasza broń kobieca w walce z tą cho­robą, dla­tego zachę­cam i nama­wiam do badań – mówi Joanna Skrzy­dlew­ska. – Zapew­niam, że USG piersi nie boli i trwa tylko kil­ka­na­ście minut, robię to bada­nie co roku, więc wiem, jak ono prze­biega. Mam nadzieję, że uczest­ni­czące w kon­fe­ren­cji matu­rzystki, zaczną się badać i namó­wią do tego swoje mamy, cio­cie i babcie.

IV Meeting na rzecz walki z rakiem piersi

Pod­czas kon­fe­ren­cji dziew­częta spo­tkają się także z bra­fi­terką, która fachowo dora­dzi jak dobrać biu­sto­nosz. To bar­dzo ważne, gdyż nie­umie­jęt­nie dobrana bie­li­zna może w kon­se­kwen­cji dopro­wa­dzić do defor­ma­cji, a nawet nowo­tworu piersi. Uczest­niczki spo­tka­nia będą miały oka­zję poroz­ma­wiać z kobie­tami, które poko­nały tę straszną chorobę.

Do 7 paź­dzier­nika w pasażu Schil­lera, będzie można oglą­dać wystawę foto­gra­fii pt. „Nie­jedna z jedną” o kobie­tach, które w wyniku cho­roby stra­ciły pierś.

Na bez­płatne bada­nia prze­pro­wa­dzane w cza­sie meetingu można się zapi­sy­wać tele­fo­nicz­nie. Na mam­mo­gra­fię pod nr tel. 42 254 64 10 lub 517 544 004; na USG piersi i kon­sul­ta­cję u onko­loga pod nr tel. 887 068 283.

26 wrze­śnia 2013

Czy­taj także:

Senio­rzy poma­sze­rują w parku 3 Maja

Oddaj swój głos w Par­la­men­cie Europejskim

Joanna Skrzy­dlew­ska: zachę­cam do gło­so­wa­nia na budżet oby­wa­tel­ski

Scroll To Top