Home / Z regionu / Mgr Karina Skrabulska z nagrodą od Joanny Skrzydlewskiej za najwyższą średnią magisterską

Mgr Karina Skrabulska z nagrodą od Joanny Skrzydlewskiej za najwyższą średnią magisterską

Ufun­do­waną przez sie­bie nagrodę za naj­wyż­szą śred­nią magi­ster­ską wrę­czyła dziś Joanna Skrzy­dlew­ska mgr Kari­nie Skra­bul­skiej - absol­wentce Wydziału Zarzą­dza­nia Uni­wer­sy­tetu Łódzkiego. 

Nagroda za najwyższą średnią studentki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiegoo

Spo­tka­nie odbyło się z udzia­łem dzie­kana,  prof. UŁ, dr hab. Toma­sza Cza­pli . Tak zdolna stu­dentka jak Karina Skra­bul­ska pozo­stała w uczelni. Obec­nie jest już dok­to­rantką w Kate­drze Przed­się­bior­czo­ści i Poli­tyki Prze­my­sło­wej na Wydziale Zarządzania.

Ten sam wydział, na kie­runku Zarzą­dza­nie Zaso­bami Ludz­kimi ukoń­czyła rów­nież Joanna Skrzy­dlew­ska i z uczel­nią nie traci kon­taktu. Jest człon­kiem klubu absol­wenta i każ­dego roku stara się brać udział w Gali Absol­wenta. (pt)

 

 

Scroll To Top