Home / Galerie zdjęć / Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości w Pabianicach [ZDJĘCIA]

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości w Pabianicach [ZDJĘCIA]

W świe­tlicy Gmin­nej Spół­dzielni Samo­po­moc Chłop­ska Pabia­nice, odbyło się spo­tka­nie z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Spółdzielczości,

Spo­tka­nie było oka­zją do zapre­zen­to­wa­nia pro­ble­mów spół­dziel­czo­ści w róż­nych sfe­rach działalności.

Wśród osób zapro­szo­nych była rów­nież Joanna Skrzy­dlewska, którą repre­zen­to­wał Tomasz Domi­niak z biura posel­skiego.

16 wrze­śnia 2013

Czy­taj także:

Poseł Skrzy­dlew­ska gościem XXXVI Święta kwia­tów, owo­ców i warzyw w Skierniewicach

O rapor­cie Joanny Skrzy­dlew­skiej na 49. posie­dze­niu Sejmu RP

Dożynki w Dmo­si­nie. By chleba nam nie zabra­kło [Zdjęcia]


Scroll To Top