Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Miliardy dla samorządu” to nie puste hasło. To realne pieniądze dla społeczności

Miliardy dla samorządu” to nie puste hasło. To realne pieniądze dla społeczności

Miliardy dla samorządów

-  Woje­wódz­two łódz­kie w latach 2014 – 2020 otrzyma 2253,9 mln euro czyli ponad 9,4 miliarda zło­tych - przy­po­mina Joanna Skrzy­dlew­ska, któ­rej głos w Par­la­men­cie Euro­pej­skim rów­nież zawa­żył na podziale unij­nego budżetu. - Będą to pie­nią­dze na wydatki zwią­zane z reali­za­cją Regio­nal­nego Pro­gramu Operacyjnego.

- To jesz­cze raz tyle ile mie­li­śmy do dys­po­zy­cji w poprzed­niej per­spek­ty­wie finan­so­wej,  zatem przed regio­nem łódz­kim otwiera się nie­po­wta­rzalna szansa, którą trzeba wyko­rzy­stać - mówi Joanna Skrzy­dlew­ska, kan­dy­du­jąca do Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego. - Pie­nią­dze na RPO tra­fią m.in. na dal­szą budowę dróg, wodo­cią­gów, pro­jekty zwią­zane z ochroną śro­do­wi­ska, jak i na ochronę dóbr kul­tury w regio­nie, roz­wój przed­się­bior­czo­ści, bada­nia, inno­wa­cje i roz­wój edukacji.

9miliardow.pl

Jak przy­po­mniała pre­mier Ewa Kopacz, Plat­forma spraw­dziła się w set­kach gmin i miast. Pre­mier zabrała głos w sobotę, pod­czas sobot­niej kra­jo­wej kon­wen­cji Plat­formy Oby­wa­tel­skiej. Poświę­cona była przede wszyst­kim przy­go­to­wa­niom do listo­pa­do­wych wybo­rów samorządowych.

- Wie­cie, że dzi­siaj zmie­niły się nasze mia­sta, nasze małe mia­steczka, zmie­niła się też pol­ska wieś. Dzięki temu, że w tak odpo­wie­dzialny spo­sób potra­fi­li­ście sko­rzy­stać z tego, że jeste­śmy w Euro­pie, że sko­rzy­sta­li­śmy ze środ­ków euro­pej­skich w spo­sób szcze­gól­nie odpo­wie­dzialny - mówiła pre­mier do samo­rzą­dow­ców z Platformy.

- Dzi­siaj przed wami szansa na rów­nie odpo­wie­dzialne zago­spo­da­ro­wa­nie histo­rycz­nego budżetu, ponad 400 mld zło­tych. Polacy, któ­rzy widzą tę zmianę w nowej per­spek­ty­wie finan­so­wej mają poczuć tą zmianę, mają poczuć w swo­ich rodzi­nach, w swo­ich domach - dodała Ewa Kopacz.

Joanna Skrzydlewska Sejmik Województwa Łódzkiego Łódź

Scroll To Top