Home / Fundusze UE / Miliony złotych dla Radomska. Na nowy basen, wkrótce na autobusy

Miliony złotych dla Radomska. Na nowy basen, wkrótce na autobusy

Joanna Skrzy­dlew­ska wraz Jolantą Ziembą-Gzik, w imie­niu woje­wódz­twa łódz­kiego pod­pi­sały dziś z wła­dzami Radom­ska umowę na dofi­nan­so­wa­nie nowego kom­pleksu base­nów kwotą ponad 7,3 miliona zło­tych. Cał­ko­wity koszt to 26 mln zł. Pracę znaj­dzie tam 10 osób.

Joanna Skrzydlewska w Radomsku. Fot. Pulsradomska

– Cie­szę się, że w Radom­sku powsta­nie nowy kom­pleks base­nów. Będą z niego korzy­stać miesz­kańcy mia­sta i powiatu, jak i goście z innych miej­sco­wo­ści. Pro­jekt był bar­dzo dobrze napi­sany zyskał ponad 80 na 100 moż­li­wych punk­tów. Było to moż­liwe dzięki zaan­ga­żo­wa­niu pra­cow­ni­ków urzędu mia­sta, jak i rad­nych mia­sta, powiatu i woje­wódz­twa - mówiła Joanna Skrzy­dlew­ska.

Kąpie­li­sko powsta­nie przy ul. Świę­tej Jadwigi. Kom­pleks, któ­rego budowa ruszy w dru­giej poło­wie tego roku, obej­mie trzy baseny kryte (w tym basen typowo spor­towy, rekre­acyjny, oraz bro­dzik dla dzieci z długą zjeż­dżal­nią zewnętrzną), basen zewnętrzny wraz z wod­nym pla­cem zabaw, sau­na­rium (sauna parowa, sucha, solna i infra­red), park edu­ka­cyjny oraz strefę hote­lową (pięć pokoi 4-osobowych oraz pięć pokoi 2-osobowych).

- Będzie to trudny pro­jekt, reali­zo­wany w for­mule  zaprojektuj-wybuduj. Chcemy jed­nak wystar­to­wać jak naj­szyb­ciej - mówił pre­zy­dent Radom­ska Jaro­sław Ferenc.

W dwóch kon­kur­sach wyło­niono już 58 pro­jek­tów na kwotę dofi­nan­so­wa­nia ponad 232 mln zł (opr. pt) Fot. pulsradomska.pl

Scroll To Top