Home / Uncategorized / Misja gospodarcza w Turcji: efektem połączenia lotnicze Łódź - Stambuł?

Misja gospodarcza w Turcji: efektem połączenia lotnicze Łódź - Stambuł?

Misja gospodarcza w Turcji - z prezydent Łodzi Hanną Zdanowską

Ponad 150 osób, głów­nie przed­się­bior­ców, poli­ty­ków, rek­to­rów uczelni i  samo­rzą­dow­ców, liczyła naj­więk­sza od wielu lat pol­ska misja gospo­dar­cza w Tur­cji.  Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek zarządu Woje­wódz­twa Łódz­kiego, uczest­ni­czyła w misji na zapro­sze­nie mini­stra spraw zagra­nicz­nych, Grze­go­rza Schetyny.

- Po latach trud­nych reform, pol­skie wła­dze i przed­się­bior­stwa wypra­co­wały wiele uni­kal­nych roz­wią­zań i tech­no­lo­gii na naj­wyż­szym pozio­mie, któ­rymi chcemy się dzie­lić - mówił mini­ster Sche­tyna pod­czas forum gospo­dar­czego w Anka­rze, które zgro­ma­dziło kil­ku­set przed­się­bior­ców, przed­sta­wi­cieli władz, naukow­ców i dzien­ni­ka­rzy. Misja gospodarcza w TurcjiTur­cja jest obsza­rze gospo­darki głów­nym part­ne­rem Pol­ski na Bli­skim Wscho­dzie i w Azji.

Według danych MSZ, obu­stronna wymiana han­dlowa wynio­sła w 2014 roku ponad 5,8 mld dola­rów, z wyraźną nad­wyżką mię­dzy eks­por­tem a impor­tem. War­tość turec­kich inwe­sty­cji w Pol­sce w 2013 r. wynio­sła 24,7 mln euro - działa u nas 190 spółek z turec­kim kapitałem.

Pol­skie firmy zain­we­sto­wały zaś nad Bos­fo­rem już 177 mln euro. Jed­nym z tema­tów roz­mów pod­czas misji gospo­dar­czej w Tur­cji był pro­jekt sta­łego połą­cze­nia lot­ni­czego Stam­buł - Łódź; zda­niem wielu osób nad­szedł już czas na regu­larne loty poza tury­stycz­nymi, waka­cyj­nymi czarterami.

Scroll To Top