Home / Z polityki / Reprezentuj Polskę podczas debaty młodych o sytuacji na rynku pracy

Reprezentuj Polskę podczas debaty młodych o sytuacji na rynku pracy

Average unemployment

Orga­ni­zo­wana przez Par­la­ment Euro­pej­ski agora oby­wa­tel­ska w spra­wie bez­ro­bo­cia ludzi mło­dych  to spo­tka­nie mło­dych z całej Europy w celu prze­pro­wa­dze­nia debaty na temat wyzwań, jakie sta­wia obec­nie euro­pej­ski rynek pracy.

Do wzię­cia udziału w kon­fe­ren­cji z każ­dego pań­stwa człon­kow­skiego zosta­nie zapro­szo­nych dwoje mło­dych ludzi w wieku od 18 do 30 lat – jedna osoba zatrud­niona i jedna bezrobotna.

W asy­ście eks­per­tów, przez trzy dni (od 6 do 8 listo­pada 2013 roku) będą wraz z uczest­ni­kami z innych państw człon­kow­skich dys­ku­to­wać na sze­reg tema­tów zwią­za­nych z bez­ro­bo­ciem młodych.

Zain­te­re­so­wani? Tu znaj­dzie­cie wię­cej infor­ma­cjifor­mu­larz zgło­sze­niowy.

Zale­ce­nia uzgod­nione pod­czas Agory oby­wa­tel­skiej zostaną prze­ka­zane euro­pej­skim decy­den­tom, a wszyst­kie omó­wione kwe­stie i wspólne pro­po­zy­cje będą przed­mio­tem dys­ku­sji w obec­no­ści posłów na dużym forum mło­dych Euro­pej­czy­ków w maju 2014 roku.

Zain­te­re­so­wani uczest­nic­twem w ago­rze muszą znać język angiel­ski, fran­cu­ski, nie­miecku lub hisz­pań­ski i do 31 sierp­nia 2013 roku wypeł­nić for­mu­larz zglo­sze­niowy. Selek­cja kan­dy­da­tów odbę­dzie się w pierw­szych tygo­dniach wrze­śnia 2013 roku. Koszty podróży i zakwa­te­ro­wa­nia uczest­ni­ków pokrywa Par­la­ment Europejski.

- Potrze­bu­jemy Was - zachęca Mar­tin Schulz, prze­wod­ni­czący Par­la­mentu Euro­pej­skiego. - Euro­pej­ski pro­jekt, bar­dziej soli­darny i trwały, bar­dziej współ­pra­cu­jący, bar­dziej trosz­czący się o swoją mło­dzież, nie powsta­nie bez Was.

Czy­taj też:

Praca dla mło­dych - prio­ry­tet poseł Skrzydlewskiej

Inku­ba­tor NGO w budże­cie obywatelskim?

Sprawdź jakość wody w kąpie­li­skach całej Europy

Wypowiedz się!

31 lipca 2013

Scroll To Top