Home / Moja działalność

Moja działalność

Centrum seniora

Klik­nij aby prze­czy­tać naj­now­sze donie­sie­nia zwią­zane z akcjami dla seniorów.

Eurolekcje

Ucznio­wie ze szkół wszyst­kich szcze­bli poznają taj­niki funk­cjo­no­wa­nia Par­la­mentu Euro­pej­skiego, insty­tu­cji unij­nych oraz pracy euro­de­pu­to­wa­nych pod­czas Euro­lek­cji orga­ni­zo­wa­nych przez Joannę Skrzydlewską.

Graj o staż

Ponad 100 stu­den­tów łódz­kich uczelni wzięło udział w kon­kur­sie orga­ni­zo­wa­nym przez Joannę Skrzy­dlew­ską „Twoje pierw­sze kroki w Bruk­seli – graj o staż”. Co roku stu­denci ostat­nich lat lub absol­wenci piszą test z wie­dzy o Unii Euro­pej­skiej, a naj­lep­szy z nich wyjeż­dża na mie­siąc do Bruk­seli, na płatny staż w biu­rze Joanny Skrzydlewskiej.

Jedź z... głową w kasku

Już ponad 1350 uczniów z 77 szkół pod­sta­wo­wych woje­wódz­twa łódz­kiego jeź­dzi rowe­rami w kaskach, które dostali od Joanny Skrzy­dlew­skiej. O tym, że jazda w kasku jest bez­piecz­niej­sza od trzech lat uczą naj­młod­szych poli­cjanci z Komendy Woje­wódz­kiej Poli­cji w Łodzi. Kolej­nych 650 kasków dostali w tym roku od Joanny Skrzy­dlew­skiej uczest­nicy wyścigu rowe­ro­wego „Expressu Ilustrowanego”.

Meeting na rzecz walki z rakiem piersi

Ponad 350 miesz­ka­nek woje­wódz­twa łódz­kiego sko­rzy­stało z bez­płat­nych badań USG piersi oraz kon­sul­ta­cji onko­lo­gicz­nych w ramach Meetingu  na rzecz walki z rakiem piersi, który od 4 lat orga­ni­zują Fun­da­cja Carpe Diem i Joanna Skrzydlewska.

Przedsiębiorczość kobiet 45+

W szko­le­niach z przed­się­bior­czo­ści dla bez­ro­bot­nych kobiet – orga­ni­zo­wa­nych od czte­rech lat w mia­stach Łódz­kiego przez Joannę Skrzy­dlew­ską – sko­rzy­stało już pra­wie 500 pań. Wiele w nich dzięki warsz­ta­tom zało­żyło i z powo­dze­niem pro­wa­dzi wła­sne firmy.

Skrzydlewska Cup 2013

Rekor­dowa liczba, bo aż 123 szkolne dru­żyny z woje­wódz­twa łódz­kiego zagrały w dru­giej edy­cji Tur­nieju Pił­kar­skiego Skrzy­dlew­ska Cup 2013. Joanna Skrzy­dlew­ska ufun­do­wała dla każ­dego zawod­nika tur­nieju koszulkę i spodenki pił­kar­skie. W pierw­szej edy­cji tur­nieju, któ­rego orga­ni­za­to­rem i pomy­sło­dawcą jest Joanna Skrzy­dlew­ska zagrały 82 szkolne dru­żyny z woje­wódz­twa łódzkiego.

I Ty jesteś obywatelem Unii Europejskiej

Pra­wie 100 miesz­kań­ców woje­wódz­twa łódz­kiego wzięło udział w inte­rak­tyw­nej deba­cie zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Joannę Skrzy­dlew­ską z oka­zji Euro­pej­skiego Roku Oby­wa­teli. Uczest­nicy dys­ku­sji dzie­lili się swo­imi spo­strze­że­niami o życiu w zjed­no­czo­nej Euro­pie i posia­da­niu euro­pej­skiego oby­wa­tel­stwa. Auto­rów naj­cie­kaw­szych wypo­wie­dzi można było oglą­dać wraz z Joanną Skrzy­dlew­ska na bil­bo­ar­dach w kilku punk­tach Łodzi.

Nagroda dla Piłkarza Meczu

Zega­rek z limi­to­wa­nej serii Ligi Mistrzów oraz pamiąt­kowa sta­tu­etka  ufun­do­wane przez Joannę Skrzy­dlew­ską dostaje pił­karz Widzewa, który okaże się naj­lep­szy w meczu eks­tra­klasy roz­gry­wa­nym przez Widzew na sta­dio­nie przy al. Pił­sud­skiego w Łodzi. Naj­lep­szego zawod­nika meczu wybiera Joanna Skrzy­dlew­ska wspól­nie z Andrze­jem Woź­nia­kiem, byłym pił­ka­rzem Widzewa i repre­zen­ta­cji Pol­ski obec­nie tre­ne­rem bram­ka­rzy Widzewa oraz przed­sta­wi­cie­lem Sto­wa­rzy­sze­nia Byłych Pił­ka­rzy Widzewa im. Ludwika Sobo­lew­skiego. W sezo­nie 2012/2013 dwu­krot­nie nagrody Joanny Skrzy­dlew­skiej dostał Bar­tło­miej Paw­łow­ski, obec­nie pił­karz hisz­pań­skiej Malagi.

Poznaj swoje prawa

Na lot­ni­sku im. Rey­monta w Łodzi Joanna Skrzy­dlew­ska infor­mo­wała pasa­że­rów podró­żu­ją­cych samo­lo­tami z małymi dziećmi o przy­słu­gu­ją­cych im pra­wach i przy­wi­le­jach. Poseł Skrzy­dlew­ska roz­da­wała także ulotki z infor­ma­cjami o niż­szych opła­tach roamin­go­wych obo­wią­zu­ją­cych w kra­jach Unii uchwa­lo­nych przez Par­la­ment Europejski.

Klub Żużlowy Orzeł Łódź

Joanna Skrzy­dlew­ska jest hono­ro­wym pre­ze­sem Klubu Żuż­lo­wego Orzeł Łódź i miło­śniczką czar­nego sportu. Od początku ist­nie­nia klubu poseł Skrzy­dlew­ska swoim zaan­ga­żo­wa­niem i dzia­ła­niem wspiera klub oraz pierw­szo­li­gową obec­nie dru­żynę. Joanna Skrzy­dlew­ska jest na każ­dym meczu Orła, odby­wa­ją­cym się na sta­dio­nie przy ul. 6 Sierp­nia w Łodzi i swoim dopin­giem zagrzewa zespół do walki.

 

Łódzka Karta Dużej Rodziny

Dzięki Joan­nie Skrzy­dlew­skiej Łódź dołą­czyła do grona miast pro­mu­ją­cych i wspie­ra­ją­cych rodzi­ciel­stwo. Z łódz­kiej Karty Dużej Rodziny czyli sys­temu zni­żek dla rodzin z troj­giem i więk­szą liczbą dzieci sko­rzy­sta ponad 5 tys. rodzin.

Scroll To Top