Home / Napisali o mnie / Na meetingu o raku piersi

Na meetingu o raku piersi

Gazeta Regionalna Wieści

1 paź­dzier­nika kon­fe­ren­cją w Dużej Sali Obrad Urzędu Mia­sta Łodzi roz­pocz­nie się „IV Meeting na rzecz walki z rakiem piersi”, który orga­ni­zują Fun­da­cja Carpe Diem i Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego - infor­muje ser­wis Gazeta Regio­nalna Wie­ści.

5 paź­dzier­nika w łódz­kim pasażu Schil­lera kobiety będą mogły bez­płat­nie zro­bić mam­mo­gra­fię, bada­nie USG piersi i skon­sul­to­wać się z leka­rzem onko­lo­giem. Na bez­płatne bada­nia prze­pro­wa­dzane w cza­sie meetingu można się zapi­sy­wać tele­fo­nicz­nie. Na mam­mo­gra­fię pod nr tel. 42 254 64 10 lub 517 544 004; na USG piersi i kon­sul­ta­cję u onko­loga pod nr tel. 887 068 283 - mozna dalej przeczytać.

Pełen tekst: Gazeta Regio­nalna Wieści

30 wrze­śnia 2013

Czy­taj także:

Meeting na rzecz walki z rakiem piersi

Senio­rzy masze­ro­wali po parku 3 Maja [ZDJĘCIA]

O moim rapor­cie w spra­wie pracy dla mło­dych [Wideo]

Scroll To Top