Home / Z regionu / Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego: oto najlepsze firmy

Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego: oto najlepsze firmy

EFG5Pod­czas uro­czy­stej Gali Nagroda Gospo­dar­cza Woje­wódz­twa Łódz­kiego „Mocni w Biz­ne­sie 2017”, nagrody, sta­tu­etki i dyplomy ode­brali sze­fo­wie naj­lep­szych firmy z Łódzkiego.

Joanna Skrzy­dlew­ska czło­nek zarządu Woje­wódz­twa Łódz­kiego, pod­czas gali w hotelu Andel’s wrę­czała nagrody w kate­go­riach “Unijny pro­jekt z poten­cja­łem” - ten tytuł tra­fił do wła­ści­cieli Zakładu Mecha­niki Maszyn BUKPOL Łago­dziń­ski sp. j. oraz “Aktywny Przed­się­biorca” - tu naj­lep­sza oka­zał się kon­cern BSH Sprzęt Gospo­dar­stwa Domo­wego Sp. z o.o.

Lau­re­atami w pozo­sta­łych kate­go­riach kon­kur­so­wych zostali:

  • Inno­wa­cyjny Pro­dukt Łódz­kiego - Nagroda Publicz­no­ści: P.P.H.U. „CORIN” B. i M. Hanczka Sp. J; pro­dukt: Biu­sto­nosz Ide­alny – Vir­gi­nia 17871
  • Dyna­mika eks­portu: Fasada Sys­tem S.C.
  • Start-up: Tap to Speak Sp. z o.o.
  • Nagroda Spe­cjalna Mar­szałka Woje­wódz­twa Łódz­kiego: Agre­col Sp. z o.o.

Orga­ni­za­to­rami tego­rocz­nej edy­cji Nagrody Gospo­dar­czej Woje­wódz­twa Łódz­kiego „Mocni w Biz­ne­sie 2017” byli: Woje­wódz­two Łódz­kie – Depar­ta­ment ds. Przed­się­bior­czo­ści i Depar­ta­ment Euro­pej­skiego Fun­du­szu Spo­łecz­nego oraz Cen­trum Obsługi Przed­się­biorcy – jed­nostka, która w obec­nej per­spek­ty­wie 2014-2020 zaj­muje się przy­zna­wa­niem dota­cji unij­nych na roz­wój gospo­dar­czy w woje­wódz­twie łódzkim.

Galę otwo­rzył pokaz mody Fabryki Raj­stop Adrian a zakoń­czył występ Edyty Gór­niak. (pb)

Scroll To Top