Home / Z polityki / Nagroda Sacharowa 2010

Nagroda Sacharowa 2010

Par­la­ment Euro­pej­ski przy­znał 21 paź­dzier­nika br. Nagrodę Sacha­rowa 2010. Otrzy­mał ją kubań­ski nie­za­leżny dzien­ni­karz Guil­lermo Fari­ñas. Tego­rocz­nego lau­re­ata popie­rała też poseł Joanna Skrzy­dlew­ska. O przy­zna­niu Nagrody zde­cy­do­wali sze­fo­wie frak­cji poli­tycz­nych wraz z Prze­wod­ni­czą­cym Par­la­mentu. Nagroda Sacha­rowa przy­zna­wana jest przez PE od 1988 roku. Hono­ro­wani są nią obrońcy praw czło­wieka i wol­no­ści, wystę­pu­jący prze­ciwko prze­śla­do­wa­niom i nietolerancji.

 Czter­dzie­sto­ośmio­letni Guil­lermo Fari­ñas został nomi­no­wany jako przed­sta­wi­ciel wszyst­kich tych, któ­rzy wal­czą o wol­ność i posza­no­wa­nie praw czło­wieka na Kubie. Lekarz, dzien­ni­karz i dysy­dent poli­tyczny spę­dził 11 i pół roku w wię­zie­niu i prze­pro­wa­dził 23 strajki gło­dowe, by zapro­te­sto­wać prze­ciwko reżi­mowi na Kubie, cen­zu­rze i naru­sza­niu praw czło­wieka. W 2006 r. przy­znano mu nagrodę Repor­te­rzy bez Gra­nic – wol­ność w mediach cyfrowych.

 W dniu dzi­siej­szym miało się odbyć uro­czy­ste wrę­cze­nie Nagrody Sacha­rowa, jed­nak kubań­ski reżim odmó­wił lau­re­atowi prawa do wyjazdu i oso­bi­stego ode­bra­nia nagrody, co potwier­dza brak sza­cunku dla praw czło­wieka na Kubie.

 W swoim oświad­cze­niu, człon­ko­wie grupy “Przy­ja­ciół Wol­nej Kuby”, zło­żyli pro­test i wezwali Par­la­ment Euro­pej­ski do pod­ję­cia dzia­łań mają­cych na celu cią­głe wywie­ra­nie pre­sji na Kubę w celu zapew­nie­nia swoim oby­wa­te­lom pod­sta­wo­wych praw czło­wieka, na które zasłu­gują wszy­scy ludzie.

15 grud­nia 2010 roku

Scroll To Top