Home / Z parlamentu / Kalendarium / Najbliższa minisesja PE

Najbliższa minisesja PE

Najbliższa minisesja PE Sesja w Bruk­seli roz­pocz­nie się 2 kwiet­nia od debaty doty­czą­cej wspól­nej poli­tyki zagra­nicz­nejbez­pie­czeń­stwa. Następ­nie posło­wie będą roz­ma­wiać o sytu­acji w Ira­nie i stra­te­gii UE wobec tego pań­stwa. W tym dniu poru­szone zostaną także sprawy medyczne zwią­zane z zapłod­nie­niem metodą In vitro. Na zakoń­cze­nie pierw­szego dnia posło­wie wysłu­chają spra­woz­da­nia rocz­nego w spra­wie ochrony inte­re­sów finan­so­wych Unii.

3 kwiet­nia, drugi i zara­zem ostatni dzień sesji upły­nie pod zna­kiem debat i sprawozdań.

Kolejna ostat­nia przed wybo­rami sesja Par­la­mentu Euro­pej­skiego odbę­dzie się w Stras­bo­urgu w dniach 14 – 17 kwiet­nia 2014 roku.

1 kwiet­nia 2014

Scroll To Top