Home / Napisali o mnie / Najfajniejsza Klasa: Czekamy na zgłoszenia. Zwycięzcy pojadą do Brukseli

Najfajniejsza Klasa: Czekamy na zgłoszenia. Zwycięzcy pojadą do Brukseli

Dziennik ŁódzkiNa zwy­kłą wycieczkę może wybrać się każda klasa. Ale tylko naj­faj­niej­sza z woje­wódz­twa łódz­kiego zwie­dzi Bruk­selę z Joanną Skrzy­dlew­ską, poseł do Par­la­mentu Europejskiego.

Wizyta w gma­chu PE, to tylko jeden z punk­tów dar­mo­wego pię­cio­dnio­wego wyjazdu - nagrody głów­nej ple­bi­scytu. Wycieczka ufun­do­wana przez Joannę Skrzy­dlew­ską, współ­or­ga­ni­za­torkę ple­bi­scytu “Najfaj-niejsza klasa Dzien­nika Łódz­kiego”, obej­muje prze­jazd i pobyt dla całej klasy oraz dwójki jej opie­ku­nów - infor­muje na swo­jej stro­nie Dzien­nik Łódzki.

Co musi zro­bić “Naj­faj­niej­sza klasa Dzien­nika Łódz­kiego” , aby wyje­chać na wycieczkę wio­sną 2014 roku?

Czy­taj: szcze­góły, regu­la­min, pełen tekst Dzien­nik Łódzki.

8 listo­pada 2013

Scroll To Top