Home / Napisali o mnie / Najfajniejsza Klasa “DŁ”: Uczniowie z Wielunia poznali euroatrakcje Brukseli

Najfajniejsza Klasa “DŁ”: Uczniowie z Wielunia poznali euroatrakcje Brukseli

Dziennik ŁódzkiSzkoda, że jesz­cze nie są peł­no­letni, bo w ich kla­sie fre­kwen­cja w wybo­rach do Par­la­mentu Euro­pej­skiego pew­nie zbli­ży­łaby się do 100 pro­cent - czy­tamy na stro­nie Dzien­nika Łódz­kiego.

Pierw­szo­kla­si­ści z Tech­ni­kum Archi­tek­tury Kra­jo­brazu w Zespole Szkół nr 1 w Wie­lu­niu wła­śnie wró­cili z wycieczki do sto­licy Unii Euro­pej­skiej. Pobyt w Bruk­seli był nagrodą za zwy­cię­stwo w naszym ple­bi­scy­cie Naj­faj­niej­sza Klasa Dzien­nika Łódz­kiego, a ufun­do­wała go Joanna Skrzy­dlew­ska, poseł do PE - dodaje Dzien­nik łódzki.

Posłanka zna­la­zła czas, aby zamie­nić kilka słów z pra­wie każ­dym z wie­lu­nian. Wycieczka wypa­dła zaraz po uchwa­le­niu przez euro­par­la­ment planu likwi­da­cji roamingu, dla­tego Skrzy­dlew­ska chęt­nie poda­wała ten przy­kład uczniom, aby ci zaczęli inte­re­so­wać się pra­cami PE.
Ekipa pomoc­ni­ków Skrzy­dlew­skiej opo­wia­dała o kuli­sach życia unij­nej insty­tu­cji a nauczy­ciele korzy­stali z oka­zji, aby nama­wiać mło­dzież do nauki języ­ków obcych.

Pełny tekst na Dzien­nik Łódzki.

23 kwiet­nia 2014

Scroll To Top