Home / Z regionu / Najfajniejsza klasa w Brukseli

Najfajniejsza klasa w Brukseli

Najfajniejsza klasa w Brukseli

I TA z Zespołu Szkół nr 1 w Wie­lu­niu to „Naj­faj­niej­sza klasa”

29 uczniów klasy I TA z Zespołu Szkół nr 1 w Wie­lu­niu czyli „Naj­faj­niej­sza klasa” w ple­bi­scy­cie Dzien­nika Łódz­kiego spę­dziło ostat­nie dni w Bruk­seli, gdzie byli gośćmi Joanny Skrzydlewskiej.

Ta wycieczka, pełna atrak­cji, była nagrodą za zwy­cię­stwo z kon­kur­sie, w któ­rym poko­nali aż 61 klas ze szkół woje­wódz­twa łódz­kiego. Uczniom w wyjeź­dzie towa­rzy­szyli ich opie­ku­no­wie oraz lau­re­aci kon­kursu „Wie­luń 2039” orga­ni­zo­wa­nego przez sto­wa­rzy­sze­nie EWI 2039.

Pro­gram pobytu w Bruk­seli był pełen atrak­cji: spa­cer malow­ni­czymi ulicz­kami mia­sta, zwie­dza­nie zabyt­ków, a jest co podzi­wiać, wizyta w Par­la­men­cie Euro­pej­skim połą­czona z wykła­dem o Unii, unij­nych insty­tu­cjach i pracy posłów do Par­la­mentu Euro­pej­skiego.
A na zakoń­cze­nie – kola­cja z Joanną Skrzy­dlew­ską.

Ucznio­wie byli zachwy­ceni, tylu wra­żeń dawno nie mieli, a wizyta w cen­trum unij­nej legi­sla­cji, sto­licy zjed­no­czo­nej Europy, na długo pozo­sta­nie w ich wspo­mnie­niach. Zwłasz­cza, że każdy z nich przy­wie­zie do domu bogatą doku­men­ta­cję fotograficzną.

10 kwiet­nia 2014

Scroll To Top