Home / Napisali o mnie / Najfajniejsza klasa wyjechała do Brukseli na zaproszenie poseł Skrzydlewskiej

Najfajniejsza klasa wyjechała do Brukseli na zaproszenie poseł Skrzydlewskiej

- Ucznio­wie Zespołu Szkół Nr 1 w Wie­lu­niu wyje­chali dzi­siaj na 5-dniową wycieczkę do Bruk­seli - Nasze­Mia­sto zamie­sza dziś zdję­ciową rela­cję z wyjazdu. - To nagroda za zaję­cie pierw­szego miej­sca w ple­bi­scy­cie Dzien­nika Łódz­kiego. Wyjazd ufun­do­wała poseł do Par­la­mentu Euro­pej­skiego Joanna Skrzy­dlew­ska - przy­po­mina red. Daniel Sibiak.

O tytuł „Naj­faj­niej­szej Klasy” i wyjazd do Bruk­seli rywa­li­zo­wały 62 klasy z całego woje­wódz­twa. Tą naj­faj­niej­szą oka­zała się I TA z Zespołu Szkół nr 1 w Wieluniu.

Najfajniejsza klasa w drodze do Brukseli

Pełna rela­cja: w LodzNaszeMiasto.pl

Scroll To Top