Home / Z regionu / Najlepsi artyści, zespoły i projekty z nagrodami Sejmiku Województwa Łódzkiego

Najlepsi artyści, zespoły i projekty z nagrodami Sejmiku Województwa Łódzkiego

32 nagrody dla naj­waż­niej­szych arty­stów i naj­waż­niej­szych wyda­rzeń mija­ją­cego roku przy­znał Sej­mik Woje­wódz­twa Łódzkiego.

Na nagrody prze­zna­czona została kwota 150 tys. zł  - od 3 tys. zł dla twór­ców indy­wi­du­al­nych po 8 tys. zł dla zespo­łów. Nagrody przy­znane zostały po raz drugi. W tym roku zgło­szo­nych zostało już 60 kandydatów.

Nagroda Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego w dzie­dzi­nie kul­tury to wyróż­nie­nie, przy­zna­wane za szcze­gólne osią­gnię­cia w zakre­sie twór­czo­ści arty­stycz­nej oraz upo­wszech­nia­nia i ochrony dóbr kul­tury. Pomy­sło­dawcą utwo­rze­nia Nagrody jest Marek Mazur, prze­wod­ni­czący Sej­miku Woje­wódz­twa Łódzkiego.

Nagroda to spo­sób na uho­no­ro­wa­nie twór­ców, arty­stów, wyda­rzeń oraz pro­jek­tów kul­tu­ral­nych, które w spo­sób wyjąt­kowy wno­szą wkład w roz­wój kul­tury woje­wódz­twa łódz­kiego, pro­mu­jąc region w Pol­sce i poza jej gra­ni­cami oraz przy­czy­niają się do dyna­mi­zo­wa­nia życia kul­tu­ral­nego i kształ­to­wa­nia toż­sa­mo­ści regio­nal­nej. (pt)

Scroll To Top