Home / Z regionu / Archiwum 2009 - 2013 / Konkurs dla uczniów: „Nakręć się na wybory!”

Konkurs dla uczniów: „Nakręć się na wybory!”

Dla­czego wybory do Par­la­mentu Euro­pej­skiego są ważne i warto w nich uczest­ni­czyć? Jak zachę­cić Pola­ków do gło­so­wa­nia? Zapra­szamy do udziału w kon­kur­sie Przed­sta­wi­ciel­stwa Komi­sji Euro­pej­skiej w Polsce.

Nakręć się na wyboryKon­kurs prze­zna­czony jest dla uczniów szkół gim­na­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych. Ich zada­niem będzie przy­go­to­wa­nie minu­to­wego spotu fil­mo­wego, mają­cego zachę­cać do udziału w wybo­rach euro­pej­skich 2014 oraz zamiesz­cze­nie go na stro­nie inter­ne­to­wej, jed­nego z ser­wi­sów fil­mo­wych (np. You Tube, Vimeo).

Na naj­lep­szych cze­kają atrak­cyjne nagrody – cyfrowe apa­raty foto­gra­ficzne, smart­fony i tablety!

Auto­rzy pię­ciu naj­lep­szych prac w każ­dej kate­go­rii wie­ko­wej i ich opie­ku­no­wie oraz zwy­cięzcy gło­so­wa­nia inter­ne­to­wego wraz z opie­ku­nami zostaną zapro­szeni do War­szawy na uro­czy­sty finał kon­kursu, połą­czony z wrę­cze­niem nagród i dyplo­mów pamiątkowych.

Celem kon­kursu „Nakręć się na wybory” jest uświa­do­mie­nie mło­dym ludziom, że Unii Euro­pej­skiej nie można budo­wać bez jej oby­wa­teli, a Par­la­ment Euro­pej­ski jest jedyną insty­tu­cją unijną, któ­rej przed­sta­wi­cieli wybie­ramy w wybo­rach bezpośrednich.

Prace można nad­sy­łać do 30 listo­pada br.

Do zgło­sze­nia należy dołą­czyć opis przy­go­to­wań do reali­za­cji filmu oraz krót­kie uza­sad­nie­nie, dla­czego warto wziąć udział w wybo­rach. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje i regu­la­min konrursu.

12 wrze­śnia 2013

Czy­taj także:

Wybory do Par­la­mentu Europejskiego

Po wybo­rach w 2014 roku Pol­ska zachowa 51 man­da­tów w PE

Pobierz apli­ka­cję Euro­po­seł PL na smart­fona. Bądźmy w kontakcie

 

Scroll To Top