Home / Napisali o mnie

Napisali o mnie

Feed Subscription

Echa działalności poseł Joanny Skrzydlewskiej w serwisach internetowych, prasie krajowej, lokalnej, stacjach radiowych i telewizyjnych.

Wywiad z Joanną Skrzydlewską o funduszach unijnych

- Chcie­li­by­śmy, żeby dotych­cza­sowe suk­cesy sta­no­wiły inspi­ra­cję dla miesz­kań­ców, firm, insty­tu­cji czy też samo­rzą­dów i mobi­li­zo­wały do się­ga­nia po środki ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska: wybory samorządowe 2018 rodzą wiele obaw

Naj­bliż­sze wybory niosą  same znaki zapy­ta­nia. Wia­domo, że odbędą się jesie­nią, ale wciąż nie wiemy kiedy dokład­nie. Szy­kuje się mnóstwo ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska gorąco przyjęta w giminie Ujazd

Na zapro­sze­nie Wójta Gminy Ujazd Artura Paw­laka gościła w gmi­nie Joanna Skrzy­dlew­ska, czło­nek zarządu Woje­wódz­twa oraz radny Sej­miku Woje­wódz­kiego Łódz­kiego ... Czytaj dalej »

Onet.pl o Joannie Skrzydlewskiej

Joanna Skrzy­dlew­ska z zarządu woj. łódz­kiego poin­for­mo­wała, że wyso­kość wspar­cia m.in. dla spół­dzielni i wspól­not miesz­ka­nio­wych, Towa­rzystw Budow­nic­twa Spo­łecz­nego, samo­rzą­dów ... Czytaj dalej »

PiotrkówTrybunalski o wizycie Joanny Skrzydlewskiej

- Spo­ty­kamy się z bar­dzo dobrą ofertą poży­czek, które będzie można spła­cać przez 15 lat – ser­wis e-piotrków cytuje frag­ment ... Czytaj dalej »

Joannna Skrzydlewska liderem kategorii “Samorządność i społeczność lokalna”

Joanna Skrzy­dlew­ska, wice­mar­sza­łek woje­wódz­twa łódz­kiego, została liderką ple­bi­scytu Dzien­nika Łódz­kiego “Czło­wiek Roku 2017″ w kate­go­rii samo­rząd­ność i spo­łecz­ność lokalna. Zobacz ... Czytaj dalej »

Joanna Skrzydlewska w gminie Gomunice

Aby spraw­dzić, jak pożyt­ko­wane są pie­nią­dze, z wizytą gospo­dar­ską do gminy Gomu­nice udała się Joanna Skrzy­dlew­ska z Zarządu Woje­wódz­twa Łódz­kiego. ... Czytaj dalej »

12 milionów zł dla Skierniewic na al. Pieniążka

W Skier­nie­wi­cach wice­mar­sza­łek woj. łódz­kiego Dariusz Klim­czak, czło­nek zarządu woje­wódz­twa Joanna Skrzy­dlew­ska i pre­zy­dent Skier­nie­wic Krzysz­tof Jaż­dżyk pod­pi­sali umowę ws. ... Czytaj dalej »

Dziennik Łódzki: 50 mln zł na opiekę nad dziećmi do 3 lat

- W tym roku Urząd Mar­szał­kow­ski w Łodzi chce prze­zna­czyć 50 mln zł w ramach pro­gramu wspo­ma­ga­nia powrotu na rynek ... Czytaj dalej »

Pieniądze dla zwalnianych i zagrożonych zwolnieniami w Łódzkiem

- Chcemy zachę­cić pod­mioty, które na co dzień zaj­mują się ryn­kiem pracy, by wdra­żały roz­wią­za­nia typu “out­pla­ce­ment” -  “Gazeta Wybor­cza” cytuje wypo­wiedź Joanny ... Czytaj dalej »

Kutno.net.pl o wizycie Joanny Skrzydlewskiej

- Czło­nek Zarządu Woje­wódz­twa Łódz­kiego gościła dziś w kut­now­skim Urzę­dzie Mia­sta - infor­muje ser­wis KCI. - Joanna Skrzy­dlew­ska, pod­czas kon­fe­ren­cji ... Czytaj dalej »

S14. Gazeta.pl o obwodnicy i politykach

- Mimo nie­mal trzech tysięcy gło­sów, trasa eks­pre­sowa S14 nadal pozo­stała na liście rezer­wo­wej rzą­do­wego pro­gramu budowy dróg - przy­po­mina ... Czytaj dalej »

Scroll To Top